Odszkodowanie i prawo pierwokupu

Odszkodowanie otrzymuje osoba z tytułu wywłasz- 8 czenia własności nieruchomości lub innego prawa związanego z nieruchomością. Zasady przyznawania odszkodowań osobom wywłaszczonym regulują art. 128-135 GospNierU.

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego do nieruchomości. Wypłata odszkodowań ma na celu uzyskanie rekompensaty z tytułu utraty nieruchomości.

Sprzedaż na cele uzasadniające wywłaszczenie. Przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego prowadzone są rokowania mające na celu nabycie nieruchomości w drodze umowy (art. 114 GospNierU). Wywłaszczenie nieruchomości następuje dopiero wtedy, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (np. rokowania nie zostaną zakończone zawarciem umowy kupna sprzedaży nieruchomości z jej właścicielem).

Prawo pierwokupu. Prawo pierwokupu przysługuje nabywcy na podstawie art. 109 GospNierU. Podmiotem, któremu przysługuje prawo pierwokupu jest gmina, w przypadku sprzedaży:

– 1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego,

– 2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

– 3) nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne,

– 4) nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości.

Prawo pierwokupu nie przysługuje gminie, np. w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje na rzecz osób bliskich dla sprzedawcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>