Ogólne zasady rozliczania zaliczek na podatek

Deklaracja. Deklarację podatkową dotyczącązaliczek należy składać bez wezwania. Jest nią formularz według wzoru ustalonego przez MF – CIT-2 (bądź CIT-2A albo CIT-2B – w przypadku podatkowych grup kapitałowych) – wypełniony przez osobę reprezentującą podatnika. Przy ustalaniu wzoru deklaracji MF powinien w pełni opierać się na PDOPrU i nie może modyfikować zasad dotyczących obliczania zaliczki, wynikających z przepisów komentowanego artykułu. Takie stanowisko zajął również NSAwwyrokuz 17.2.1994 r. (SA/Kr 2174/93, MoPod 1994/10).

Za pomocą deklaracji CIT-2 podatnik informuje w okresach miesięcznych urząd skarbowy, którym kieruje właściwy naczelnik o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego (narastająco) oraz o wysokości zaliczki na podatek (miesięcznej).

Zaliczka na podatek. Ponieważ pojęcie „zaliczki na podatek” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego, co również podniósł NSA we wspomnianym wyroku, znaczenia tego pojęcia należy poszukiwać w doktrynie i orzecznictwie. NSA w wyroku z 17.2.1994 r. (SA/Kr 2174/93, MoPod 1994/10/314) stwierdza, że:

„w doktrynie przyjmuje się, że zaliczki to płatności na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego w tych podatkach, w których ustalenie (określenie) wysokości zobowiązania podatkowego będzie możliwe dopiero po upływie pewnego okresu (zazwyczaj roku podatkowego). Podkreśla się też odrębność zaliczek na podatek oraz zobowiązania podatkowego. Odrębność ta może przejawiać się m.in. w różnych zasadach obliczania zaliczek na podatek oraz zobowiązania podatkowego. Różnice nie powinny być jednak daleko idące. W przeciwnym razie na koniec roku podatkowego powstaje stosunkowo duża dopłata bądź nadpłata w stosunku do podatku za cały rok”.

W wyniku wejścia w życie z 1.1.2003 r. art. 53a OrdPU możliwe jest wydanie decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę od zaliczek nie- wpłaconych prawidłowo, co wcześniej nie było możliwe1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>