Ogrody działkowe

Na mocy art. 14 ust. 1 ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych 5 Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej, a jego członkowie z tytułu użytkowania działki zwolnieni są od podatków i opłat administracyjnych. Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych nie przewiduje żadnych wyłączeń dotyczących konkretnych podatków. Jedyny wyjątek wynika z zapisu ustawowego, który mówi, że zwolnienie to nie obejmuje:

– 1) budynków przekraczających normy powierzchni ustalone dla tych budynków w statucie Polskiego Związku Działkowców lub w wydanym na jego podstawie regulaminie pracowniczych ogrodów działkowych,

– 2) budynków lub ich części, zajętych na wykonywanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej w rozumieniu przepisów o podatku obrotowym.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r., z wyjątkiem art. 30 i 33, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Artykuł 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. 1 Nr 78, poz. 483 ze zm.) stanowi, że nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Zgodnie żart. 88 Konstytucji, warunkiem wejścia ustawy wżyciejestjej ogłoszenie.

Przepis niniejszy ustala termin wejścia w życie ustawy na dzień jej ogłoszenia z mocą obowiązywania od 1.1.1992 r. Przypomnijmy, że ustawa została uchwalona w dniu 15.2.1992 r., natomiast opublikowana w dniu 10.3.1992 r. Przepisy art. 30 i 33 weszły w życie z dniem ogłoszenia, co należy rozumieć, że ich moc obowiązywania nie została przesunięta (jak pozostałych artykułów) do początku 1992 r. Wszelkie dochody podatników uzyskane do dnia wej ścia w życie ustawy, a więc po dniu 31.12.1991 r., pod- legająjej regulacjom. Przepisy ustawy nie mają zastosowania do opodatkowania dochodów osób prawnych przed 1.1.1992 r. i nie zmieniają zasad opodatkowania obowiązujących przed tym dniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>