Opodatkowanie leasingu gruntu i jego dalsze użytkowanie

Strony umowy, zamierzające dokonać leasingu gruntów, mają do wybo ru: albo zawrzeć umowę dzierżawy z konsekwencjami, określonymi w art. 14 ust. 3 w razie sprzedaży gruntu poniżej ceny rynkowej, lub zawrzeć umowę leasingu, na podstawie której (na podstawie art. 17i) do kosztów uzyskania przychodów korzystającego oraz odpowiednio do przychodów finansującego nie będzie się zaliczać rat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości przedmiotu leasingu.

Konsekwencj ą umowy leasingu gruntu może być sprzedaż gruntu po za- 3 kończeniu umowy. Nabywcą gruntu może być korzystający lub osoba trzecia. W razie zawarcia umowy, o której mowa w art. 17i, stronom umowy leasingu będzie przysługiwać uprawnienie do przeniesienia własności gruntu po cenie niższej od wartości rynkowej (art. 17i ust. 2 w zw. z art. 17g ust. 1).

W razie sprzedaży osobie trzeciej przedmiotu leasingu i przekazania korzystającemu części ceny, korzystający wykaże przychód, finansujący – koszt uzyskania przychodów, w kwocie ustalonej przez strony, w momencie jej faktycznego przekazania. Sprzedaż gruntu osobie trzeciej nie korzysta z żadnych preferencji podatkowych i powinna nastąpić na warunkach rynkowych.

Dalsze używanie gruntu po zakończeniu umowy leasingu spowoduje 4 stosowanie art. 17g ust. 2, tj. opłaty ustalone przez strony będą w całości przychodem finansującego i kosztem uzyskania przychodów u korzystającego – także wtedy, gdy będą odbiegać od wartości rynkowej. Określenie ceny w umowie:

– 1. Jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę tę uwzględnia się w sumie opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 i art. 17f ust. 1 pkt 2.

– 2. Do sumy opłat, o której mowa w ust. 1, nie zalicza się:

– 1) płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych,

– 2) podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych, będących przedmiotem umowy leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek niezależnie od opłat za używanie,

– 3) kaucji określonej w umowie leasingu wpłaconej finansującemu przez korzystającego.

– 3. Kaucji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie zalicza się do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>