Opodatkowanie należności licencyjnych – dalszy opis

Podwójne opodatkowanie należności licencyjnych nie występuje w przypadku każdego państwa. Obowiązujące w chwili opracowywania komentarza umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu zawarte z Austrią, Białorusią, RepublikąFederalnąNiemiec przyznają prawo do ich opodatkowania tylko i wyłącznie w państwie, w którym podatnik ma siedzibę. W tym zakresie przewidywane są zmiany. Projekt umowy między Niemcami a Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która najprawdopodobniej wejdzie w życie z dniem 1.1.2005 r., przyznaje prawo do opodatkowania dochodów z tytułu należności licencyjnych w obu państwach. Odmiennym rozwiązaniem, występującym w obowiązujących umowach, jest opodatkowanie tylko w państwie siedziby podatnika niektórych, określonych rodzajów należności licencyjnych. Pozostałe należności licencyjne opodatkowane są w obu państwach. Przykładowo w umowie zawartej z Francjąustalono, że należności z praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub naukowej podlegają opodatkowaniu tylko w państwie, w którym osoba otrzymująca te należności ma siedzibę, a pozostałe należności licencyjne mogą być opodatkowane także w państwie, w którym powstały, z tym że stawka podatku ryczałtowego nie może przekroczyć 10% należności.

Jeżeli podmiot zagraniczny, uzyskujący należności licencyjne na terytorium państwa polskiego, będzie prowadził działalność gospodarczą poprzez zakład położony w Polsce, dochód tego zakładu z należności licencyjnych będzie opodatkowany tylko w Polsce – państwie wypłaty tych należności. Państwo źródła ma prawo do nałożenia podatku na należności licencyjne, które mogą być przypisane zakładowi. Prawa majątkowe lub wartości majątkowe, z których wypłacane są należności licencyjne muszą rzeczywiście należeć do tego zakładu. Przy opodatkowaniu tych należności licencyjnych mają zastosowanie reguły obowiązujące w ustawodawstwie wewnętrznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>