Opodatkowanie należności licencyjnych

W dużym zakresie katalog należności licencyjnych wynikający z definicji zawartych w umowach międzynarodowych pokrywa się z katalogiem zawartym w art. 21 PDOPrU. Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy uzyskiwane dochody będą pochodziły ze świadczeń nieobjętych definicją należności licencyjnych zawartą w umowach, a ujętych w art. 21 PDOPrU. Wówczas należy zastosować przepisy art. 21 PDOPrU, chyba że zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, świadczenia te nie mogą być opodatkowane w Polsce. W przypadku, gdy jakieś świadczenie jest należnością licencyjną, w świetle mającej zastosowanie umowy międzynarodowej, a nie jest wymienione w art. 21, należy do opodatkowania stosować przepisy umowy1.

Należnościami licencyjnymi, zgodnie z definicją wynikającą z umów międzynarodowych, są opłaty uzyskane z tytułu użytkowania lub ustanowienia prawa do użytkowania wartości majątkowej lub prawa, podczas, gdy dochody uzyskane z przeniesienia własności, (sprzedaży) tej wartości lub prawa nie będą stanowiły należności licencyjnych. Do przychodów z tytułu przeniesienia własności prawa majątkowego będą stosowane przepisy umów dotyczące opodatkowania zysków z działalności przedsiębiorstwa lub dochodów z majątku.

Zasadąjest opodatkowanie należności licencyjnych podatkiem ryczałtowym w wysokości 20%, o ile umowa o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, zawarta z krajem, na terytorium którego podatnik ma siedzibę, nie stanowi inaczej. Przepisy umów międzynarodowych nakładają na państwo źródła przychodu obowiązek ograniczenia pobieranego podatku do wysokości, przykładowo 5%, 10%, 15%, 20% czy 22,5%. Praktycznie zaś nie mogą być stosowane stawki wyższe niż wynikające z wewnętrznych przepisów danego kraju. Tak więc maksymalną stawką opodatkowania w Polsce będzie oczywiście 20%. W niektórych umowach strony dopuszczają możliwość zastosowania różnej stawki w zależności od rodzaju należności licencyjnych. Przykładowo w umowie z Pakistanem należności otrzymywane z tytułu umów know-how o charakterze technicznym lub informacji dotyczących doświadczeń przemysłowych, handlowych i naukowych opodatkowane będą w państwie źródła do wysokości 15%, zaś pozostałe należności licencyjne będą opodatkowane do wysokości 20%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>