Opodatkowanie opłat leasingowych

Konsekwencją przekazania korzystającemu uprawnienia do amortyzacji przedmiotu leasingu jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów korzystającego oraz przychodów finansującego tej części opłat leasingowych, która stanowi spłatę wartości przedmiotu leasingu. Podstawą do przekazania korzystającemu jednego z podstawowych prawnopodatkowych uprawnień właściciela jest umowa pomiędzy korzystającym a finansującym (art. 17f ust. 1 pkt 3).

W przeciwieństwie do regulacji art. 17b (gdzie zawarcie umowy leasingu zgodnie z art. 17b konieczne jest jedynie do stosowania art. 17c i nast.), w omawianym przypadku do zastosowania specyficznych skutków podatkowych, wynikających z art. 17f i nast., nieodzowne jest sporządzenie umowy leasingu dokładnie zawierającej się w hipotezie art. 17f. Umowa leasingu, która wywołuje skutki określone w art. 17f i nast. musi w całości odpowiadać wymogom wskazanym w art. 17f ust. 1 pkt 1-3. Pominięcie choćby jednego elementu spowoduje opodatkowanie umowy na zasadach określonych w art. 171. Przepis art. 17f nakłada warunek zawarcia umowy na czas oznaczony. Ponadto suma opłat musi być co najmniej równa wartości początkowej przedmiotu leasingu. Oznacza to przymus ujawnienia w umowie tajemnicy handlowej finansującego i wskazanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia przedmiotu leasingu.

Użycie w art. 17f pojęcia „wartość początkowa” powoduje konieczność odniesienia wysokości opłat do wartości początkowej, ustalonej zgodnie z art. 16g, w tym ust. 3 i 4. Powoduje to konieczność powiększenia podstawy obliczania wielkości świadczenia korzystającego m.in. o koszty związane z zakupem, koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, różnic kursowych, etc.

Przepis nie ogranicza uprawnienia korzystającego do stosowania przepisów o amortyzacji środków trwałych. Korzystający może więc w razie np. wystąpienia przesłanek podwyższenia stawek amortyzacyjnych stosować podwyższone stawki.

Z wyłączenia z przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów części rat leasingowych, stanowiących spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu, wynika konieczność podziału raty leasingowej na dwie części: stanowiącą spłatę wartości początkowej (tu neutralnej podatkowo) oraz niestanowiącą spłaty (tzw. część „odsetkowa” raty leasingowej) powiększającą odpowiednio przychody oraz koszty uzyskania przychodów. Przychód finansującego z tytułu części odsetkowej rat leasingowych określany jest, tak jak w przypadku umowy leasingu określonej w art. 17b, zgodnie z art. 12 ust. 3c PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>