Opodatkowanie podziału i przejęcia innej spółki

Począwszy od 2003 r. do PDOPrU wprowadzone zostały przepisy 1 regulujące opodatkowanie podziału i przejęcia innej spółki. Artykuł 10 PDOPrU zawiera katalog dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, który obejmuje również dochód, jaki powstaje w przypadku podziału lub przejęcia spółek. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 PDOPrU, dochód dla spółki przejmującej powstaje w sytuacji, gdy dysponuje ona w spółce przejmowanej lub dzielonej mniej niż 25% praw głosów. Przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do spółek określonych w art. 10 ust. 5 PDOPrU, tj. spółek będących podatnikami:

– 1) o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, albo,

– 2) o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, albo

– 3) o których mowa w art. 3 ust. 2, mających siedzibę lub zarząd na terytorium kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, przejmujących maj ątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka wartości przejętego majątku (odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej) nad kosztami uzyskania przychodu. Dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia (szerzej na ten temat w komentarzu do art. 10).

Komentowany artykuł precyzuje następujące kwestie dotyczące dochodu spółki przejmującej określonego w art. 10 ust. 2 pkt 2 PDOPrU:

– termin wpłaty podatku,

– termin złożenia deklaracji,

– płatnika podatku.

Podatek od dochodu z tytułu przejęcia majątku spółki przejmowanej lub dzielonej należy odprowadzić do urzędu skarbowego nie później niż 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód. Podatek ten wynosi 19% przychodu (art. 22 PDOPrU). W 2003 r. stawka podatku wynosiła 15%.

Ustawodawca odwołuje się w komentowanym przepisie do art. 22 PDOPrU, który mówi o podatku ryczałtowym obliczanym od kwoty przychodów. Z uwagi na fakt, że zarówno art. 10, jak i komentowany operują pojęciem dochodu z udziału w zyskach osób prawnych powstałym na skutek podziału lub przejęcia, logicznym zatem jest płacenie podatku od kwoty dochodu, tym bardziej, że dochodów opodatkowanych ryczałtowo nie łączy się z innymi i podatnik nie ma innej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów poniesionych wyłącznie w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu udziału w zysku osób prawnych powstałym na skutek podziału lub przejęcia spółki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>