Organizacje pożytku publicznego

W związku z wejściem w życie ustawy z 24.2.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) od 1.1.2004 r. do art. 17 PDOPrU dodano ust. 1 pkt 6c. Na jego mocy dochody organizacji pożytku publicznego w części przeznaczonej na działalność statutową inną niż działalność gospodarczą są wolne od podatku dochodowego. Zgodnie z PożPi WolU działalność pożytku publicznego może prowadzić:

– organizacja pozarządowa, tj. niebędąca jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie- działająca w celu osiągnięcia zysku, osoba prawna lub jednostka niepo- siadająca osobowości prawnej utworzona na podstawie przepisów ustaw, np. fundacja lub stowarzyszenie,

– osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

– stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

PożPiWolU stanowi, że niektóre osoby prawne nie będą traktowane jako organizacje pożytku publicznego. Przepisów o działalność pożytku publicznego nie stosuje się do:

– partii politycznych,

– związków zawodowych i organizacji pracodawców,

– samorządów zawodowych,

– fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że: przepisy odrębne stanowią inaczej lub majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki,

– fundacji utworzonych przez partie polityczne,

– spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>