Organizacje pracodawców

Tworzenie organizacji pracodawców przewiduje ustawa z 23.5.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.). Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia, związki według swego uznania, jak też przystępować do tych organizacji, z zastrzeżeniem stosowania się do ich statutów. Prawo tworzenia związków mająrównież osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, zatrudniające pracowników okresowo. Związki pracodawców mogą tworzyć federacje i konfederacje, jak również mogą zrzeszać się z międzynarodowymi organizacjami pracodawców.

Związek pracodawców powstaje z mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na zgromadzeniu założycieli przez co najmniej 10 pracodawców. Zgromadzenie założycieli, które podjęło uchwałę o założeniu związku pracodawców, uchwala statut i wybiera komitet założycielski w liczbie co najmniej 3 osób. Zgodnie z art. 5 ustawy o organizacjach pracodawców, podstawowym zadaniem związków pracodawców, ich federacji i konfederacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym objęte są do 31.12.2004 r. dochody organizacji pracodawców przeznaczone na cele statutowe, z wyjątkiem przypadku, gdy takim celem statutowym jest działalność gospodarcza. Związki pracodawców, ich federacje i konfederacje korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>