Osoba obdarowanego

Ze względu na możliwość dokonania odliczeń istotny jest także podmiot, na 12 rzecz którego dokonana była darowizna. Przede wszystkim obdarowany nie może być osobą fizyczną. Niemniej jednak odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej jeżeli prowadzą one działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów:

– przemysłu elektronicznego,

– przemysłu paliwowego,

– przemysłu tytoniowego,

– przemysłu spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także produkujących pozostałe wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz

– z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlujących tymi wyrobami.

Nie ma przy tym znaczenia, czy dla obdarowanego wyżej wymieniona działalność stanowi działalność podstawową, czy też jest jedynie jego działalnością uboczną, a nawet marginalną. Istotny jest także fakt, że ustawodawca nie ogranicza kręgu obdarowanych do podmiotów polskich. PDOPrU w tym zakresie nie różnicuje bowiem, ze względu na położenie siedziby, osób prawnych na krajowe i zagraniczne.

Warto zaznaczyć, że w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, darowizna nawet na rzecz ww. podmiotów może być skutecznie odliczona od dochodu. Przykładowo pismo Podsekretarza Stanu z 15.9.1997 r.

(PO 3/722-562/JW/5517/97 Biul.Skarb. 1997/5/16) stanowi, że: ,, Sytuacja, zjaką spotykamy się w związku z klęską powodzi wymaga podejmowania nadzwyczajnych kroków mając na uwadze, że cele, jakie przyświecały wprowadzeniu ograniczeń w stosowaniu ulg wynikających z przepisów zawartych w ustawach o podatku dochodowym, w odniesieniu do sfery tego rodzaju działalnościjakąprowadzi POLMOS, nie odnosiły się w żadnym razie do sytuacji, w jakiej znalazł się obecnie ten podatnik.

W związku z powyższym uważam za zasadne, w tej wyjątkowej (wobec zaistniałych okoliczności) sytuacji, ograniczyć negatywne i niezamierzone skutki działania szczególnych przepisów podatkowych „,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>