Oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny

Przy określaniu wartości darowizny zastosowanie ma art. 14 PDOPrU, który stanowi, ze przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest, co do zasady, ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej, czyli na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Zatem darczyńca de facto przekazuje darowizny zawsze o takiej wartości, jaką cenę osiągnąłby w warunkach rynkowych sprzedając darowane rzeczy lub prawa.

Dla określenia wartości darowanych nieodpłatnie rzeczy lub usług zasadnym jest zastosowanie metod określonych w art. 12 ust. 5 i 6 PDOPrU. Według tych zasad określana jest wysokość przychodu u obdarowanego, a niewątpliwie przedmiot darowizny posiada tę samą wartość po stronie darczyńcy.

Zgodnie z KC, oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednak umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Oznacza to, że w przypadku gdy przedmiot świadczenia, przykładowo w postaci przyrzeczonej kwoty gotówki, zostanie wydany obdarowanemu umowa darowizny będzie ważna i dokonana pomimo niezachowania formy aktu notarialnego dla oświadczenia darczyńcy. W przypadku przekazania nieruchomości wymagalne jest oczywiście zachowanie formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności, ponieważ sam przedmiot darowizny wymaga zachowania tej szczególnej formy dla oświadczeń obu stron.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>