Zaliczki na podatek cz. II

– 8. Przepisy ust. 6,6a i 7 nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.

– 9...

więcej

Zaliczki na podatek cz. III

– 14. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą prawo do zwolnienia, jeżeli:

– 1) zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość obejmująca likwidację majątku w okresie korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych albo

– 2) w któr...

więcej

Zasady amortyzacji degresywnej – kontynuacja

Mając powyższe na uwadze, właściwszą nazwą dla tej metody amortyza- cj i byłaby więc metoda degresywno-liniowa. Metoda ta polega na tym, że:

więcej

Zeznania roczne

Co do zasady, zgodnie z art. 27 ust. 1 PDOPrU, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym. Zeznanie roczne składane jest do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym terminie podatnicy powinni też wyrównać kwotę wpłaconych zaliczek do wysokości podatku należnego. Podatek wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że urząd skarbowy wyda decyzję, w której określi podatek w innej wysokości. Zeznanie podatkowe według obecnie ustalonego wzoru składa się na formularzu CIT-8 (w przypadku podatkowych grup kapitałowych obowiązują formularze CIT-8A, bądź CIT-8B). Od 1.1.2003 r. podatnik nie ma obowiązku składania zeznania wstępnego.

więcej

Związki zawodowe

Zgodnie z ust. 1 pkt 6 komentowanego artykułu, do 31.12.2004 r. zwolnieniu podlegają dochody związków zawodowych w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Związki zawodowe tworzone są na podstawie ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.). Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związki zawodowe, jak mówi ustawa, mają za zadanie reprezentować pracowników i inne wymienione osoby, bronić ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych, mają prawo reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym, współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku, oraz kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin. Związkom zawodowym przysługuje prawo prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy, a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy. W gałęziach pracy nieobjętych układami zbiorowymi regulacja warunków pracy i płacy wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi. Poza tym związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

więcej

Zwolnienia przedmiotowe cz. V

Ld. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów uzyskanych:

więcej

Zwolnienie dla małych przedsiębiorców

Uprawnieni do zwolnienia. Podatnicy rozpoczynający po raz pierw- 17 szy działalność gospodarczą mogą skorzystać z odroczenia płatności podatku dochodowego za drugi rok działalności, a jeżeli ich pierwszy rok podatkowy trwał krócej niż pełnych 10 miesięcy to za trzeci rok podatkowy i rozłożenia go na 5 rat w latach kolejnych. Warunkiem koniecznym dla zastosowania zwolnienia jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej począwszy od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej to zwolnienie, tj. od 26.10.2002 r.

więcej

Zwolnienie od podatków – dalszy opis

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest ustalenie, czy cele przewidziane w statucie mieszczą się w katalogu celów wymienionych w PDOPrU. Cele wymienione w statucie muszą być tożsame z celami ujętymi w przepisie podatkowym. Wyrokiem z 8.2.1994 r. (SA/Lu 1321/93, MoPod 1994/8/240), NSA rozstrzygnął kwestię korelacji celów ujętych w statucie i celów, które warunkują zwolnienie. Według sądu komentowany przepis ustala dwa warunki, których spełnienie uprawnia do wyłączenia określonych co do wysokości dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym. Po pierwsze, statut powinien zawierać wskazanie wymienionych w ustawie celów, dla realizacji których ustanowiony został podmiot. Wykaz ten musi być dokonany w sposób ścisły, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Po drugie, dochód powinien być przeznaczony na cele statutowe.

więcej

Zwolnienie od podatków

Zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 nie są również objęte dochody uzyskane z tytułu działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a (dochody z umów leasingu).

więcej

Zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 PDOPrU

Zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 PDOPrU objęte są odsetki od dochodów pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych lub środków przyznanych przez rządy obcych państw. Odsetki te pochodzą z rachunków otwartych w bankach zagranicznych, z których podmiot otrzymuje środki pieniężne. Oprócz zdeponowanych kwot podstawowych podatnikowi przysługują również odsetki od tych kwot. Odsetki te, zdaniem MF (pismo z 10.5.1996 r., PO 3-722-85/WK/96, Zbiór prawa podatkowego. Komentarze. Orzecznictwo. Wyjaśnienia, C.H. Beck, Warszawa 2000), również objęte są zwolnieniem.

więcej