Dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane z PFRON

Do końca 2004 r. na podstawie ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może złożyć, do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnio- sek o wypłatę subwencji w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Wypłata subwencji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Funduszem a pracodawcą i jest wolna od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 25 PDOPrU.

więcej

Dochody uzyskane z niegospodarczej działalności statutowej

Artykuł 13 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania stanowi, że majątek i przychody kościołów i innych związków wyznaniowych podlegają ogólnie obowiązującym przepisom podatkowym, z wyjątkami określonymi w odrębnych ustawach. Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych uzależnione jest od sposobu uzyskania, a także celu przeznaczenia tych dochodów. Kościelne osoby prawne, oprócz niegospodarczej działalności statutowej mogą prowadzić również działalność gospodarczą uregulowaną przepisami PrGosp. Wyróżnienie niezarobkowej działalności statutowej jest konieczne dla celów podatkowych.

więcej

Leasing prywatyzacyjny

Zasady leasingu prywatyzacyjnego zawarte zostały w art. 16 ust. 1-3. 2 O leasingu prywatyzacyjnym możemy mówić wówczas, gdy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przekazane zostaną osobie prawnej do odpłatnego korzystania na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Ważnym elementem tej umowy jest możliwość przyznania leasingobiorcy prawa zakupu leasingowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za cenę ustaloną w umowie.

więcej

Wykaz stawek amortyzacyjnych – dalszy opis

Natomiast dla środków trwałych oddanych do używania przed końcem 1999 r. przejście ze starej na nową klasyfikację nie powoduje, z tego tytułu, zmiany stawki amortyzacyjnej, chyba że podatnik podejmie decyzję o stosowaniu do tych środków trwałych nowych stawek amortyzacyjnych. Wówczas przy ustalaniu stawki z Wykazu należy uwzględnić również KRŚT.

więcej

Wybór metody amortyzacji

Zgodnie z przepisami komentowanej ustawy, wyboru jednej z metod 4 amortyzacji należy dokonać przed rozpoczęciem amortyzacji danego środka trwałego, co w praktyce oznacza dokonanie takiego wyboru w dniu wprowadzania środka trwałego do ewidencji. Wybór ten dokonuje się pomiędzy jedną z form metody liniowej, o których mowa w art. 16i oraz 16j (zostały one omówione w punkcie nr 5 poniżej), a metodą degresywną, o której traktuje art. 16k. Wybraną metodę należy stosować do pełnego zamortyzowania środka trwałego.

więcej

Metoda liniowa

– 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:

– 1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono j e w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór: suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów,

– 2) od zam...

więcej

Odpisy od wartości niematerialnych i prawnych – okres

– 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 161 ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:

– 1) ...

więcej

Stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się nie od wszystkich wartości nie- 8 materialnych i prawnych. Ewentualna ich amortyzacja dla celów bilansowych nie uprawnia do zaliczenia tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów.

więcej

Oddział w RachU

Decydujące dla określenia pojęcia oddziału w rozumieniu RachU są te przepisy, które ustanawiają samodzielność bilansową oddziałów. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 RachU przepisy tej ustawy stosuje się do mających siedzibę na terytorium Polski jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Artykuł 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 2 RachU stanowią podstawę prawną dla odrębności bilansowej oddziałów. Na podstawie art. 11 ust. 2 RachU jednostki posiadające oddziały (zakłady) mogą prowadzić księgi rachunkowe oddziałów (zakładów) w siedzibie jednostki lub w siedzibie oddziałów. Jednostka, w skład której wchodzą oddziały – definiowane na podstawie art. 51 ust. 1 RachU jako jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, sporządza łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów (zakładów). W rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oddziałem jest zatem wyodrębniona organizacyjnie jednostka osoby prawnej, która sama prowadzi księgi rachunkowe i może sporządzać na podstawie prowadzonej przez siebie dokumentacji sprawozdania finansowe.

więcej

Oddział spółki w prawie handlowym

Definicja oddziału znajduje 3 się w PrGosp. Oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza głównym miejscem wykonywania działalności (zakładem głównym). Oddział powinien być wpisany do rejestru, o ile przedsiębiorca (np. spółka z o.o. albo akcyjna) prowadzący ten oddział jest w nim zarejestrowany. Wpis oddziału do rejestru ma charakter deklaratoryjny. Wpis oddziału do rejestru podlega ogłoszeniu w MSG. Od dnia ogłoszenia w MSG wpisu do rejestru, nikt nie może w zasadzie zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów.

więcej