Środki trwale używane

Środki trwałe inne niż budynki, lokale i budowle uznaje się, dla celów 3 amortyzacji podatkowej za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez 6 miesięcy.

więcej

Cele darowizny

Określając cele, na które przekazana jest darowizna należało trzymać się przede wszystkim wykładni językowej. MF w piśmie z 31.10.1995 r. (PO 2/11-01573/95, Biul.Skarb. 1995/4/14) zaleciło określoną wykładnię użytych w ustawie określeń. I tak MF za środki przeznaczone na:

więcej

Dalsze użytkowanie

Po zakończeniu umowy leasingu strony mogą zawrzeć kolejną umowę o użytkowanie przedmiotu leasingu. Opłaty wynikające z kolejnej umowy mogą być ustalone przez strony na dowolnym poziomie, bez ryzyka zakwestionowania warunków umowy, jako odbiegające od rynkowych, o ile spełnione są następujące przesłanki:

więcej

Środki pomocowe

Środki pomocowe przyznawane są na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe.

więcej

Dochody z loterii fantowych i gry bingo

Loterie fantowe i gry bingo 70 fantowe według art. 2 ustawy z 29.7.1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650 ze zm.) są grami losowymi o wygrane rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin.

więcej

Podatek od należności licencyjnych

W przypadku dywidend wypłacanych przez spółkę, będącą w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej podatnikiem podatku dochodowego o nieograniczonym obowiązku podatkowym, w której kapitale spółka polska posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 2 lata, odliczeniu podlega również kwota równa podatkowi dochodowemu zapłaconemu w tym drugim państwie od tej części zysku, z której dywidenda została wypłacona.

więcej

Dochody z tytułu prowadzenia szkół

Wolne od podatku dochodowe- 67 go, do końca 2004 r., są dochody z tytułu prowadzenia szkół w części przeznaczonej na cele szkoły. Wydatki te określa rozp. MinFin z 18.9.1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 116, poz. 747). Zgodnie z tym aktem wy- datki na cele szkoły to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły, o ile stanowią one środki trwałe. Zgodnie z definicją zawartą w art. 16a PDOPrU środkami trwałymi są budynki, budowle, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

więcej

Podatnicy obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek

Co do zasady, wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób praw- 7 nych są obowiązani do składania deklaracji i wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na ten podatek. Wyjątkowo ustawodawca przewidział dwa rodzaje zwolnień z tego obowiązku:

więcej

Współczynniki podwyższające

Ustawa przewiduje możliwość zastosowania, w ściśle określonych sytu- 4 acjach, następujących współczynników podwyższających stawki podane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych:

więcej

Metody amortyzacji

Podstawową metodą amortyzacji środków trwałych i wartości niemate- 1 rialnych i prawnych jest metoda liniowa. Polega ona, w uproszczeniu, na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od stałej podstawy. Zgodnie z art. lóhust. 1 pkt 1 komentowanej ustawy, stałą podstawą, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Metoda liniowa może być stosowana do amortyzacji wszystkich składników majątkowych zaliczanych, zgodnie ze skomentowanymi w poprzednich rozdziałach przepisami, do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

więcej