Art. 1 Tb. – Opłaty leasingowe

– 1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

– 1) ...

więcej

Umowy mieszane dotyczące know-how

Definicja należności licencyjnych, zawarta w umowach międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, obejmuje np. opłaty za udostępnienie know-how (tj. informacji, technologii lub doświadczeń związanych z jakimś procesem produkcyjnym lub innym przedsięwzięciem gospodarczym). Zasadniczo nie obejmuje ona natomiast pomocy technicznej, tj. usług doradczych, organizacyjnych, szkoleniowych, gwarancyjnych itp. świadczonych np. przez sprzedawcę na rzecz kupującego, w związku z zawartą umową (wyjątki od tej reguły przewiduje umowa pomiędzy Polską a Maltą, zgodnie z którą za należności licencyjne uważane j est wynagrodzenie za udzielanie wszelkiej pomocy technicznej o charakterze pochodnym lub pomocniczym – udzielenie takiej pomocy ma dotyczyć zastosowania lub wykorzystania wszelkiej własności lub prawa autorskiego, patentu, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu technologicznego, znaku towarowego, a także urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego oraz know-how).

Zatem...

więcej

Dochody fundacji – dalszy opis

Statut fundacji ustala fundator, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

więcej

Maksymalna wysokość indywidualnych stawek amortyzacyjnych

Możliwość zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych nie 6 oznacza jednak zupełnej dowolności przy ustalaniu przez podatnika wysokości rocznego odpisu amortyzacyjnego. Okres amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu indywidualnych stawek nie może być bowiem krótszy niż:

więcej

Rozporządzenie przedmiotem leasingu po zakończeniu umowy

Przepis art. 17c reguluje zagadnienie, które w poprzednim stanie prawnym (do 1.10.2001 r.) budziło kontrowersje. Najwięcej sporów pomiędzy podatnikami (stronami umów leasingowych) a organami podatkowymi wywoływało bowiem określanie ceny, za jaką następowało przeniesienie własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu. Przepis art. 17c stanowi wyraz uznania zasady, że specyfika umowy leasingu i wynikające z niej wzajemne zobowiązania stron takiej umowy, uzasadniają, w przedmiocie ustalenia ww. ceny, odejście od ogólnej zasady prawa podatkowego przenoszenia własności rzeczy lub praw po cenie rynkowej, zgodnie z art. 14 PDOPrU.

więcej

Rzeczywista i hipotetyczna wartość netto

Pojęcia te poj awiaj ą się jedynie w przepisach dotyczących opodatkowania leasingu. Wprowadzenie tych określeń ma służyć tym samym celom, co stosowanie pojęcia „podstawowego okresu umowy”, tj. zapobieganiu wykorzystywania szczególnie korzystnych przepisów o warunkach odprzedaży przedmiotu leasingu poprzez stosowanie dowolnych operacji leasingowych. W interesie budżetu jest bowiem nie tylko to, aby umowa leasingu trwała przez pewien minimalny okres, wskazany w ustawie („podstawowy okres umowy”). Rzeczywista wartość netto stanowi odniesienie dla hipotetycznej wartości netto, która z kolei służy do wyznaczenia ceny odprzedaży przedmiotu leasingu na poziomie akceptowalnym przez fiskusa. Obliczanie hipotetycznej wartości netto przy zastosowaniu współczynnika 3 (dla środków trwałych) lub trzykrotne skrócenie okresów amortyzacji (dla wartości niematerialnych i prawnych) stanowi dla większości przypadków spełnienie postulatów środowiska leasingodawców i wynik niemal dziesięcioletnich starań tego środowiska o uznanie przez administrację skarbową specyfiki prawnopodatkowej operacji leasingowych.

więcej

Opodatkowanie należności licencyjnych

W dużym zakresie katalog należności licencyjnych wynikający z definicji zawartych w umowach międzynarodowych pokrywa się z katalogiem zawartym w art. 21 PDOPrU. Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy uzyskiwane dochody będą pochodziły ze świadczeń nieobjętych definicją należności licencyjnych zawartą w umowach, a ujętych w art. 21 PDOPrU. Wówczas należy zastosować przepisy art. 21 PDOPrU, chyba że zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, świadczenia te nie mogą być opodatkowane w Polsce. W przypadku, gdy jakieś świadczenie jest należnością licencyjną, w świetle mającej zastosowanie umowy międzynarodowej, a nie jest wymienione w art. 21, należy do opodatkowania stosować przepisy umowy1.

więcej

Tabor transportu morskiego w budowie

Przepisy dotyczące amortyzacj i taboru transportu morskiego w budowie 1 spełniaj ą funkcj ę pewnego rodzaj u ulgi inwestycyj nej w zakresie działalności armatorów. Tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie „statki” o symbolu 35.11, podlega amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu używania i bez względu na fakt, że nie spełnia definicji środka trwałego, który powinien być kompletny i zdatny do używania i wykorzystywany w działalności gospodarczej.

więcej

Dochody zagranicznych osób prawnych

Wolne od podatku według art. 17 ust. 1 pkt 17 PDOPrU są dochody zagranicznych osób prawnych. Powyższe uregulowania mają zastosowanie do podmiotów niemających siedziby lub zarządu w Polsce. Dochody, które uzyskują te podmioty powinny pochodzić z działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że finansowanie tej działalności pochodzi z:

więcej

Wyroki NSA

Wyrok z 24.7.1997 r. (I SA/Łd 531/96, LEX 30843): „Efektem wykonanych przez podatnika robót nie było przywrócenie pierwotnego stanu instalacji c.o. w zakresie jej wartości technicznej i użytkowej, a taki efekt jest założony przy wykonywaniu remontu. W efekcie tych robót instalacja została rozbudowana, nastąpiło zwiększenie jej wartości użytkowej, a także wartości majątkowej. Roboty powyższe mają więc charakter robót modernizacyjnych”.

więcej