Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

– 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:

– 1) ...

więcej

Podatnik mający siedzibę w Polsce

Zgodnie z art. 20 PDOPrU należny podatek – obliczony od całości dochodów podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce (na które składa się również dochód z zagranicznych dywidend) – można pomniejszyć o podatek zapłacony od dochodów opodatkowanych za granicą. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Podmiot, który uzyskał dywidendę z zagranicy obowiązany jest wykazać ją w deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu obejmującej okres od początku roku podatkowego do końca miesiąca, w którym otrzymał dywidendę.

W przypadku...

więcej

Organizacje pracodawców

Tworzenie organizacji pracodawców przewiduje ustawa z 23.5.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.). Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia, związki według swego uznania, jak też przystępować do tych organizacji, z zastrzeżeniem stosowania się do ich statutów. Prawo tworzenia związków mająrównież osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, zatrudniające pracowników okresowo. Związki pracodawców mogą tworzyć federacje i konfederacje, jak również mogą zrzeszać się z międzynarodowymi organizacjami pracodawców.

więcej

Organizacje pożytku publicznego

W związku z wejściem w życie ustawy z 24.2.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) od 1.1.2004 r. do art. 17 PDOPrU dodano ust. 1 pkt 6c. Na jego mocy dochody organizacji pożytku publicznego w części przeznaczonej na działalność statutową inną niż działalność gospodarczą są wolne od podatku dochodowego. Zgodnie z PożPi WolU działalność pożytku publicznego może prowadzić:

więcej

Organizacje pożytku publicznego cz. II

Organizacją pożytku publicznego może być podmiot wymieniony powyżej, spełniający łącznie wymagania wymienione w art. 20 PożPiWolU. Do podstawowych wymogów, wynikających z tego przepisu, należą:

więcej

Opodatkowanie opłat leasingowych

Konsekwencją przekazania korzystającemu uprawnienia do amortyzacji przedmiotu leasingu jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów korzystającego oraz przychodów finansującego tej części opłat leasingowych, która stanowi spłatę wartości przedmiotu leasingu. Podstawą do przekazania korzystającemu jednego z podstawowych prawnopodatkowych uprawnień właściciela jest umowa pomiędzy korzystającym a finansującym (art. 17f ust. 1 pkt 3).

więcej

Opodatkowanie należności licencyjnych – dalszy opis

Podwójne opodatkowanie należności licencyjnych nie występuje w przypadku każdego państwa. Obowiązujące w chwili opracowywania komentarza umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu zawarte z Austrią, Białorusią, RepublikąFederalnąNiemiec przyznają prawo do ich opodatkowania tylko i wyłącznie w państwie, w którym podatnik ma siedzibę. W tym zakresie przewidywane są zmiany. Projekt umowy między Niemcami a Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która najprawdopodobniej wejdzie w życie z dniem 1.1.2005 r., przyznaje prawo do opodatkowania dochodów z tytułu należności licencyjnych w obu państwach. Odmiennym rozwiązaniem, występującym w obowiązujących umowach, jest opodatkowanie tylko w państwie siedziby podatnika niektórych, określonych rodzajów należności licencyjnych. Pozostałe należności licencyjne opodatkowane są w obu państwach. Przykładowo w umowie zawartej z Francjąustalono, że należności z praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub naukowej podlegają opodatkowaniu tylko w państwie, w którym osoba otrzymująca te należności ma siedzibę, a pozostałe należności licencyjne mogą być opodatkowane także w państwie, w którym powstały, z tym że stawka podatku ryczałtowego nie może przekroczyć 10% należności.

więcej

Okres amortyzacji licencji

Okres amortyzacji licencji, co do zasady, nie może być krótszy niż 5 lat. Oznacza to, że umowy licencyjne o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, a krótszym niż 5 lat, muszą być amortyzowane co najmniej przez okres 5 lat, tj. do czasu, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową.

więcej

Odliczenia darowizny – pojęcie jej użyteczności cz. II

Do 31.12.2003 r. ustawodawca określał dwie kategorie darowizn, które podatnik mógł odliczyć od dochodu. Kryterium tego podziału było zadeklarowanie przeznaczenia przekazanej darowizny. Kategoria darowizn, w stosunku do których maksymalna granica odliczeń wynosiła 15%, uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym dochodu, obejmowała darowizny przekazane na cele:

więcej

Odłączenie części składowej lub peryferyjnej – dalszy opis

Jeżeli odłączona część składowa lub peryferyjna zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, to w miesiącu połączenia podatnik będzie mógł zwiększyć wartość początkową tego innego środka o równowartość wyżej określonej różnicy. Odpisy amortyzacyjne od tak zwiększonej wartości początkowej środka naliczane będą j ednak od miesiąca następnego. Artykuł 16g ust. 17 PDOPrU nie przewiduje żadnych ograniczeń czasowych jeśli chodzi o przyłączenie do środka trwałego odłączonej uprzednio od innego środka części składowej lub peryferyjnej. Powoduje to, że niezależnie od tego czy część ta zostanie przyłączona, przykładowo, w miesiącu, w którym nastąpiło odłączenie czy też po dwóch latach, wartość początkowa ulegnie zwiększeniu o kwotę ww. różnicy.

więcej