Okres amortyzacji licencji

Okres amortyzacji licencji, co do zasady, nie może być krótszy niż 5 lat. Oznacza to, że umowy licencyjne o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, a krótszym niż 5 lat, muszą być amortyzowane co najmniej przez okres 5 lat, tj. do czasu, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową.

więcej

Odliczenia darowizny – pojęcie jej użyteczności cz. II

Do 31.12.2003 r. ustawodawca określał dwie kategorie darowizn, które podatnik mógł odliczyć od dochodu. Kryterium tego podziału było zadeklarowanie przeznaczenia przekazanej darowizny. Kategoria darowizn, w stosunku do których maksymalna granica odliczeń wynosiła 15%, uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym dochodu, obejmowała darowizny przekazane na cele:

więcej

Odłączenie części składowej lub peryferyjnej – dalszy opis

Jeżeli odłączona część składowa lub peryferyjna zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, to w miesiącu połączenia podatnik będzie mógł zwiększyć wartość początkową tego innego środka o równowartość wyżej określonej różnicy. Odpisy amortyzacyjne od tak zwiększonej wartości początkowej środka naliczane będą j ednak od miesiąca następnego. Artykuł 16g ust. 17 PDOPrU nie przewiduje żadnych ograniczeń czasowych jeśli chodzi o przyłączenie do środka trwałego odłączonej uprzednio od innego środka części składowej lub peryferyjnej. Powoduje to, że niezależnie od tego czy część ta zostanie przyłączona, przykładowo, w miesiącu, w którym nastąpiło odłączenie czy też po dwóch latach, wartość początkowa ulegnie zwiększeniu o kwotę ww. różnicy.

więcej

Obowiązek w bieżącej deklaracji podatkowej

Do dochodów innych niż z działalności rolniczej zaliczyć należy każdy 45 dochód niespełniający warunków z art. 2 ust. 1 PDOPrU. Oznacza to, że środki uzyskiwane np. w formie dotacji czy darowizn, w tym nawet na działalność rolną, nie są zaliczane do przychodów z działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mówi o tym pismo MF skierowane do wiadomości izb skarbowych z 10.7.1995 r. (PO 4/BA-722-392/95, Biul.Skarb. 1996/2/18). Zasada ta ma zastosowanie m.in. do dotacji przeznaczonych na finansowanie np. postępu biologicznego w produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Mimo że dotacja dotyczy produkcji rolnej, nie może być zaliczona do przychodów z tego rodzaju działalności. O ile podmiot, który otrzyma dotację przeznaczy ją na działalność rolniczą, będzie ona zwolniona z opodatkowania (na podstawie i przy spełnieniu warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4e PDOPrU).

więcej

Możliwość powiększenia ceny nabycia przedsiębiorstwa państwowego

W celu zminimalizowania ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe możliwości uwzględniania w formule wyliczania wartości firmy zobowiązań przejętych przy nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podatnik powinien był w analizowanym stanie prawnym (przed 1.1.2003 r.) podkreślić w umowie nabycia przedsiębiorstwa, że kwota należna sprzedającemu została ustalona z uwzględnieniem stanu przejmowanych zobowiązań, do spłaty których zobowiązuje się nabywca przedsiębiorstwa.

więcej

Leasing prywatyzacyjny – dalszy opis

Spółka spełniająca ww. warunki nazywana jest często spółką pracowniczą. Wyjątkowo przedsiębiorstwo może zostać oddane do odpłatnego korzystania osobie fizycznej lub prawnej, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o prywatyzację bezpośrednią nie zostanie złożony wniosek o wpisanie do rejestru handlowego spółki akcyjnej (spółki pracowniczej) spełniające powyższe warunki. Wybór ww. osoby powinien być dokonany w trybie przetargu publicznego lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

więcej

Kontynuacja zasad amortyzacji

– Możliwość kontynuacji przyjętych zasad amortyzacji istnieje w przypadku:

– przekształcenia formy prawnej,

– połączenia podmiotów,

– podziału podmio...

więcej

Prawo podatkowe jest potrzebne

Prawo podatkowe jest konieczne, pomaga ludziom i daje różne rozwiązania. Zajmują się nim wysokiej klasy specjaliści. Są oni pracowici, mają wiedzę, doświadczenie oraz chęć pomagania innym. Na pewno warto takich specjalistów poznać i spędzić z nimi nieco więcej czasu. Prawo podatkowe to podstawa, im większa wiedza o podatkach, sposobach ich rozliczania oraz płacenia. Doradca podatkowy musi mieć ukończone specjalistyczne kursy oraz zdane egzaminy. Klienci nie zawsze wiedzą, czym są podatki, ale specjaliści potrafią im to dokładnie wyjaśnić. Prawo podatkowe jest zbiorem przepisów regulujących płacenie podatków w Polsce. Klienci potrzebują pomocy specjalistów, gdy w ich gestii są skomplikowane sprawy podatkowe. Z łatwymi rozliczeniami radzą sobie dobrze sami...

więcej

Zarabianie w internecie – syndrom naszych czasów

Zarabianie w internecie to syndrom i symbol naszych czasów. Ludzie piszą teksty, umieszczają je w internecie, zarabiają niezłe pieniądze. Mogą to być teksty niskiej, średniej lub wysokiej jakości. Klienci cieszą się z takich tekstów, a firmy bardzo chętnie im je zlecają. Można pisać teksty w języku polskim oraz angielskim. Jakość takich tekstów jest zazwyczaj bardzo zróżnicowana. Gdyby nie takie zarabianie to klienci musieliby sami pisać teksty.

więcej

Kontynuacja odliczeń

W art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z 31.1.1989 r. o po- 2 datku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 49, poz. 216 ze zm.) wymienione były wydatki, których poniesienie uprawniało podatnika do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem 50% kwoty tych wydatków. Dotyczyło to wydatków ponoszonych na zakup oraz montaż maszyn i urządzeń, jeżeli służyły one działalności w zakresie przetwórstwa rolnego i spożywczego, z wyjątkiem wytwarzania spirytusu, wyrobów spirytusowych oraz wyrobów tytoniowych.

więcej