Konserwacja obiektu budowlanego i jego remont

Przez konserwację obiektu budowlanego rozumie się okresowo wykonywane roboty budowlane niezbędne do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn i skutków uszkodzeń mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń. Wykonanie robót konserwujących nie powoduje zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, zmiany warunków technicznych, pracy instalacji i urządzeń, zmiany wyglądu zewnętrznego, a ponadto zmiany wyglądu trwałych urządzeń wnętrz.

więcej

Fabrycznie nowe środki trwałe

Preferencyjnym zasadom amortyzacji mogą podlegać wyłącznie „fabrycznie nowe” środki trwałe zaliczane do grup 3-6 KŚT. Dotyczy to zatem następujących składników majątku:

więcej

Działalność gospodarcza fundacji – kontynaucja

W tym miejscu warto wspomnieć sprawę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, której celem statutowym jest działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych, wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących Polsce, zaś realizacja tych celów następuje przez zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, a także przez udział w przedsięwzięciach zgodnych ze statutowymi celami Fundacji (§ 5 ust. 1 i § 5 ust. 2 lit. a) Statutu). Fundacja część dochodów przeznaczyła na zakup papierów wartościowych (bonów skarbowych i akcji). Organy podatkowe zakwestionowały takie przeznaczenie dochodów jako wydatkowanych na cele statutowe, jednak w uchwale z 13.3.2002 r.

więcej

Dotacje, subwencje, dopłaty cz. II

Z pisma MF z 9.2.1999 r. (PB 3/MD-2-722-1/99, Biul.Skarb. 1999/1/14) wynika że: „ nie są wolne od podatku dochodowego kwoty otrzymane przez kooperantów (podwykonawców) na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli podatnicy ci nie otrzymują dotacji bezpośrednio z budżetu państwa lub budżetówjednostek samorządu terytorialnego ”,

więcej

Dochody z zagranicy i dochody osób zagranicznych – kontynuacja

Podstawę do zastosowania zwolnienia od opodatkowania w Polsce do- 37 chodów opodatkowanych za granicą, stanowią przepisy umów międzynarodowych, w których oprócz norm kolizyjnych zawarte są metody unikania podwójnego opodatkowania. Metody te wskazują, w jaki sposób państwo polskie zobowiązane jest zachować się, gdy podatnik, mający miejsce siedziby lub zarządu w Polsce, uzyska dochód za granicą, tam opodatkowany zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

więcej

Dochody towarzystw budownictwa mieszkaniowego

W art. 23-33 51 ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zostały uregulowane zasady funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego. Przedmiotem działalności towarzystwa budownictwa społecznego jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również:

więcej

Dochody podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym

Jeżeli umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną, nie zwalnia dochodu kapitałowego uzyskanego za granicą z opodatkowania w Polsce, nie oznacza to w każdym przypadku opodatkowania dochodu z odsetek, udziału w zyskach, należności licencyjnych na zasadach dotyczących zysków kapitałowych, czyli w sposób zryczałtowany.

więcej

Długotrwały leasing kapitałowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje możli- 7 wość skorzystania przez podatnika z prawa do przyspieszonej amortyzacji niektórych leasingowanych środków trwałych, o ile umowa leasingowa spełnia szereg warunków. Podatnik może amortyzować środki trwałe według zasad szczególnych, jeżeli:

więcej

Cesja wierzytelności leasingowej

Przepis art. 17k jest ilustracją wpływu zwyczaju podatkowego w Polsce na stanowione prawo podatkowe. Przez wiele lat – podobnie jak wiele innych kwestii związanych z leasingiem – skutki podatkowe cesji wierzytelności były przedmiotem kontrowersji. Spór dotyczył momentu powstania przychodu finansującego w razie sprzedaży wierzytelności bankowi i uzyskania w momencie sprzedaży ceny wierzytelności, pomniejszonej o dyskonto. W prawie polskim nie było przepisów, które pozwalałyby na wyłączenie z przychodów finansującego kwot otrzymanych od banku z tytułu sprzedaży wierzytelności w momencie otrzymania (lub wymagalności) tych kwot.

Ze względu ...

więcej

Autorskie i pokrewne prawa majątkowe

Prawa autorskie. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory:

więcej