Amortyzacja środków trwałych używanych w złych warunkach

W stosunku do budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych można stosować stawki amortyzacyjne podane w Wykazie, podwyższone o współczynnik nie wyższy niż 1,2. Wyjaśnienia dotyczące pogorszonych warunków zawarte są w objaśnieniach do Wykazu.

więcej

Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo

Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych używanych sezonowo odpisów amortyzacyjnych dokonuje sięjedynie w okresie ich wykorzystywania. Przy ustalaniu wysokości odpisu miesięcznego od takich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ustawodawca pozostawił podatnikowi do wyboru dwie możliwości:

więcej

Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych – kontynuacja

Jeżeli wysokość powyższego 30% odpisu ustalona w pierwszym roku podatkowym, miałaby być niższa od kwoty odpisów amortyzacyjnych jakie mogłyby być dokonane w powyższym roku zgodnie z art. 16k ust. 1 PDOPrU, czyli z zastosowaniem współczynnika 2,0, podatnik może dokonać odpisów przy zastosowaniu stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych dla danego środka trwałego podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 3,0. Należy przy tym pamiętać, że roczną kwotę amortyzacji ustala się w takim przypadku w proporcji do liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku, liczonych od momentu wprowadzenia środką trwałego do ewidencji. Podobnie jak w przypadku 30% odpisu również i tutaj odpisu amortyzacyjnego można dokonać jednorazowo, nie wcześniej jednak niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, bądź w równych ratach co miesiąc albo co kwartał.

więcej

Oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny

Przy określaniu wartości darowizny zastosowanie ma art. 14 PDOPrU, który stanowi, ze przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest, co do zasady, ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej, czyli na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Zatem darczyńca de facto przekazuje darowizny zawsze o takiej wartości, jaką cenę osiągnąłby w warunkach rynkowych sprzedając darowane rzeczy lub prawa.

więcej

Zasady amortyzacji degresywnej

Cechą charakterystyczną metody degresywnej jest to, że w każdym kolejnym roku dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest inna podstawa dokonywania tych odpisów. Metoda amortyzacji opisana w art. 16k PDOPrU nie jest „czystą” formą metody degresywnej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od coraz mniejszej podstawy opodatkowania, według przedstawionych powyżej zasad, prowadziłoby do amortyzacji danego środka trwałego w nie-

więcej

Terminy stosowania współczynników podwyższających

W razie wystąpienia warunków uzasadniających zastosowanie współczynników podwyższających, o których mowa w komentowanym przepisie, stawki amortyzacyjne ulegają podwyższeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

więcej

Dochody spółek wodnych i ich związków

Działalność spółki wodnej 69 regulują przepisy ustawy z 24.10.1974 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230 ze zm.). Spółka wodna jak też jej związki posiadają osobowość prawną. Utworzenie spółki wodnej następuje na mocy porozumienia zainteresowanych osób fizycznych i zakładów albo na podstawie decyzji starosty, z dniem wpisania jej do księgi wodnej.

Spółk...

więcej

Podstawowy okres umowy i normatywny okres amortyzacji

Powodem wprowadzenia tego pojęcia jest konstrukcja leasingu, pozwą- 4 łająca na amortyzację ekonomiczną przedmiotu leasingu w znacznie krótszym czasie, niż amortyzacja podatkowa. Podstawowym narzędziem mającym zapobiegać takim działaniom podatników jest uzależnienie niektórych, szczególnie atrakcyjnych, skutków podatkowych umowy leasingu od zawarcia takiej umowy na okres powiązany wprost ze stawkami amortyzacji poszczególnych środków trwałych. Ustawodawca uznał bowiem, że odniesienie długości trwania umowy do poszczególnych stawek amortyzacyjnych najpełniej oddaje specyfikę leasingu poszczególnych rzeczy lub praw.

więcej

Metoda zaliczenia zwykłego – dalszy opis

Ustawą z 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700) zostały dodane ust. 2 i 3 w art. 20 PDOPrU. Uregulowania obowiązujące od 1.1.2001 r. mają na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów pomiędzy spółkami zależnymi po raz pierwszy na poziomie spółki, a po raz drugi na poziomie wspólnika1. Do końca 2000 r. spółka z siedzibą w Polsce uzyskująca dywidendę od spółki zależnej, położonej poza terytorium RP, mogła odliczać zapłacony za granicą podatek tylko od dywidend. Obecnie spółka z siedzibą na terytorium RP może odliczać również podatek od zysków, z których dywidenda została zapłacona, uiszczony w państwie siedziby spółki zależnej wypłacającej dywidendę.

więcej

Dochody zarządców portów

Tematykę związaną ze zwolnieniem uję- 73 tym w art. 17 ust. 1 pkt 26 PDOPrU regulują przepisy ustawy z 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. Nr 9, poz. 44 ze zm.). Podmiotem zarządzającym, którego dochody podlegają zwolnieniu jest podmiot powołany do zarządzania portem lub przystanią morską.

więcej