Płatnicy zryczałtowanego podatku

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, niektóre 1 należności, jakie otrzymuje osoba prawna, opodatkowane są ryczałtowo. Rolę płatnika, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 26 ust. 6 PDOPrU, pełni podmiot dokonujący na rzecz podatnika wypłat należnych kwot, np.: z tytułu dywidend, odsetek czy opłat licencyjnych. Już w momencie ich otrzymania przez podatnika zostaje z niego zdjęty obowiązek łączenia tych przychodów (opodatkowanych ryczałtowo) z pozostałymi i obliczania od nich podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Na mocy art. 59 § 1 OrdPU zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części m.in. wskutek pobrania podatku przez płatnika. Tak więc, w przypadku gdy płatnik (wypłacający podatnikowi należności z tytułów określonych w art. 21 i 22 PDOPrU) potrąci z wypłacanej sumy kwotę ryczałtowego podatku – na podatniku nie ciąży już zobowiązanie zapłacenia na rzecz budżetu państwa podatku od otrzymanych należności.

Artykuł 8 OrdPU stanowi, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Zobowiązanie płatnika wygasa w całości lub w części, zgodnie z art. 59 § 2 OrdPU, w momencie, m.in. dokonania wpłaty pobranego podatku. W przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych płatnikami są:

– wszystkie podmioty, a więc: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie- posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, czyli prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące wypłat należności wymienionych w art. 21 i 22 PDOPrU. Jak widać, płatnik podatku ryczałtowego nie musi więc być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, istotne jest jedynie, że płatnik dokonuje wypłat określonego rodzaju należności na rzecz osób prawnych (lub też innych jednostek organizacyjnych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych),

– spółki mające osobowość prawną oraz spółdzielnie – od dochodu przeznaczonego, zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników lub członków, odpowiednio na podwyższenie własnego kapitału zakładowego lub funduszu udziałowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>