Podatek od należności licencyjnych

W przypadku dywidend wypłacanych przez spółkę, będącą w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej podatnikiem podatku dochodowego o nieograniczonym obowiązku podatkowym, w której kapitale spółka polska posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 2 lata, odliczeniu podlega również kwota równa podatkowi dochodowemu zapłaconemu w tym drugim państwie od tej części zysku, z której dywidenda została wypłacona.

Zgodnie z metodą zaliczenia zwykłego, zarówno w przypadku spółek unijnych jaki spoza Unii, łączna kwota odliczenia nie może być wyższa niż kwota podatku jaki mógłby być zapłacony od tych samych dochodów w Polsce (tj. od dywidendy i zysku, z którego ta dywidenda została wypłacona) przy zastosowaniu obowiązującej stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Jeżeli Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, z którego pochodzą dywidendy, wówczas spółka z siedzibą w Polsce nie ma prawa do odliczenia podatku zapłaconego od dochodu, z którego dywidenda jest wypłacana.

Odliczenia nie można stosować, gdy przychody spółki z siedzibą w Polsce są następstwem likwidacji spółki wypłacającej dywidendę. Podatek od należności licencyjnych:

– 1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

– 1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

– 2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– 2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

– ustala się w wysokości 20% przychodów,

– 3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

– 4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

– ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

– 2. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>