Podatnicy obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek cz. II

Deklaracji podatkowych nie składają także kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej. W związku z tą działalnością kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzić żadnej dokumentacji.

Zwolnienie ustawowe nie obejmuje podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 (z wyłączeniem kościelnych osób prawnych uzyskujących dochody z niegospodarczej działalności statutowej), czyli np.: jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej, spółdzielni mieszkaniowych, spółek wodnych i ich związków, pomimo że w pewnych okolicznościach mogą oni uzyskiwać dochody w całości zwolnione od podatku. Dlatego też ustawodawca przewidział dla tych podatników rozwiązanie – opisane w punkcie III komentarza do art. 25 – umożliwiające im zwolnienie z obowiązku składania deklaracji z racji tego, że osiągnęli dochód w całości zwolniony z podatku.

Zwolnienie z obowiązku obliczania i płacenia zaliczki oraz składania deklaracji obejmuje także – na mocy komentowanego artykułu bezwarunkowo – wszystkie gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych mimo, że niektóre z nich nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego. Wszystkie one natomiast – tym razem mimo, iż niektóre z nich podlegają zwolnieniu z podatku – są obowiązane na mocy art. 27 składać zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym.

Niektórzy podatnicy, osiągający dochody w całości wolne od podatku, nie podlegają ustawowemu zwolnieniu od obowiązku wpłacania zaliczek i składania deklaracji, o których mowa w punkcie II komentarza do art. 25. Są to osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wyliczone w art. 17 ust. 1 (poza kościelnymi osobami prawnymi wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) podlegającymi zwolnieniu) osiągające dochody, które w całości przeznaczą i wydatkują:

a. na cele określone w powołanym wyżej przepisie – najczęściej cele statutowe, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu lub

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>