Podatnicy obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek

Co do zasady, wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób praw- 7 nych są obowiązani do składania deklaracji i wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na ten podatek. Wyjątkowo ustawodawca przewidział dwa rodzaje zwolnień z tego obowiązku:

– 1) zwolnienie o charakterze przedmiotowym,

– 2) zwolnienie o charakterze podmiotowym.

W pierwszym przypadku, podatnik podlega obowiązkowi obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik, zaliczek na podatek, ale na mocy ustawy nie uwzględnia przy ich kalkulowaniu określonych kategorii przychodów, tj.:

– 1) na podstawie art. 21 PDOPrU – przychodów m.in. z odsetek, praw autorskich, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich osiąganych przez podatników podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,

– 2) na podstawie art. 22 PDOPrU – przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W drugim przypadku zwolnieniem (z obowiązku obliczania i płacenia zaliczki oraz składania deklaracji) objęci sąpodatnicy, których dochody w całości wolne są od podatku m.in. na podstawie przepisów komentowanej ustawy, tj. podmioty określone w art. 6 PDOPrU (np. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) lub innych ustaw np. Polski Związek Działkowców (zwolniony od podatku dochodowego na mocy art. 14ust. 1 ustawy z 6.5.1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych – Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 ze zm.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>