Podatnik mający ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce cz. II

Zwolnienie dywidend (przez które rozumie się także pozostałe dochody lub przychody z udziału w zyskach osób prawnych) od podatku w Polsce przewidują obecnie dwie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 10 umowy pomiędzy Polską a Malezją, dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę w Polsce osobie mającej siedzibę w Malezji i podlegające malezyjskiemu podatkowi od dywidend, są zwolnione od podatku w Polsce. Tak więc malezyjska osoba prawna mająca udział w polskiej spółce kapitałowej jest zwolniona od podatku określonego w art. 22 ust. 2 PDOPrU, o ile dywidendy te podlegać będą malezyjskiemu podatkowi od dywidend.

W przypadku umowy pomiędzy Polską i Irlandią zwolnienie od podatku od dywidend w Polsce uzależnione jest od ilości głosów w spółce wypłacającej dywidendę oraz od tego czy podatnik-wspólnik jest równocześnie właścicielem tych dywidend.

Jeżeli podatnik będący równocześnie właścicielem dywidend posiada co najmniej 25% głosów w polskiej spółce wypłacającej dywidendy, wówczas dochody (przychody) te wolne są od podatku przewidzianego w art. 22 ust. 2 PDOPrU, przy czym niepobranie podatku przez płatnika jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.

W odniesieniu do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Irlandią należy zwrócić uwagę na Protokół stanowiący integralną część umowy. Zgodnie z jego treścią zwolnienie od podatku dywidend wypłacanych np. przez polską spółkę spółce irlandzkiej przestanie obowiązywać, jeżeli Irlandia sama rozpocznie pobieranie podatku od dywidend wypłacanych przez spółki irlandzkie. W przypadku wygaśnięcia powyższego zwolnienia polski podatek pobierany od dywidend wypłacanych spółkom irlandzkim nie może przekroczyć 5% kwoty brutto tych dywidend.

Zwolnienie od polskiego podatku od dywidend wypłacanych za granicę, wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ma miejsce wyjątkowo rzadko. Najczęściej umowy przewidują, że dywidendy wypłacane za granicę przez polskie spółki będą w Polsce opodatkowane podatkiem w wysokości 10%, 12%, 15% lub 20%. Zastosowanie stawki preferencyjnej (np. 5%) możliwe jest po spełnieniu dodatkowych warunków, chodzi tu o posiadanie pewnego minimalnego udziału w głosach lub w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. Jeżeli z umowy wynika stawka wyższa niż krajowa (np. 20%) zastosowanie ma stawka wynikająca z PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>