Podatnik mający ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce

Zgodnie z art. 22 ust. 2 oraz art. 26 ust. 1 i 3 PDOPrU płatnicy dokonujący wypłat na rzecz podatników niemających w Polsce siedziby ani zarządu (posiadających ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce) zobowiązani są do pobierania i przekazywania do urzędu skarbowego ryczałtowego podatku w wysokości 19% kwot wypłacanych dywidend oraz innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jednakże PDOPrU stanowi wyraźnie, że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika może wprowadzić odrębne uregulowania w tym zakre- sie. Ponadto, na mocy art. 22 ust. 4 i 5, wprowadzono możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego w odniesieniu do dywidend i innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach polskich osób prawnych uzyskiwanych przez spółki posiadające nieograniczony obowiązek podatkowy w jednym z państw Unii Europejskiej, o czym szerzej w dalszej części komentarza do art. 22.

Zastosowanie właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu (zwanej również umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania) może mieć następujące konsekwencje:

– a) dochód (przychód) może być wolny od podatku w Polsce,

– b) dochód (przychód) może być opodatkowany w Polsce według:

– stawki 15%, lub

– innej, niższej stawki.

Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 PDOPrU zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umowąjest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>