Podatnik mający siedzibę w Polsce

Zgodnie z art. 20 PDOPrU należny podatek – obliczony od całości dochodów podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce (na które składa się również dochód z zagranicznych dywidend) – można pomniejszyć o podatek zapłacony od dochodów opodatkowanych za granicą. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Podmiot, który uzyskał dywidendę z zagranicy obowiązany jest wykazać ją w deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu obejmującej okres od początku roku podatkowego do końca miesiąca, w którym otrzymał dywidendę.

W przypadku gdy polski podmiot posiadający osobowość prawną uzyska przychód z tytułu dywidendy wypłaconej przez spółkę będącą rezydentem innego państwa, niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, z którym Polska podpisała umowę w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu i w kapitale zakładowym tej spółki posiada bezpośrednio nie mniej niż 75% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 2 lata, odliczeniu od jego podatku w Polsce podlega nie tylko podatek od dywidendy pobrany u źródła (przy jej wpłacie), ale również podatek zapłacony przez spółkę zależną od tej części jej zysku, z której ta dywidenda została wypłacona. Łączna kwota odliczenia nie może jednak być wyższa niż kwota podatku obliczonego w Polsce od całości dochodów, proporcjonalnie przypadająca na dochód zagraniczny. Zasady tej nie można jednak zastosować w przypadku, gdy przychód polskiego podmiotu uzyskany jest w następstwie likwidacji spółki zależnej.

Od 1.1.2004 r., zgodnie z art. 20 ust. 2a PDOPrU, w przypadku polskiego podatnika otrzymującego dochody z dywidend od zagranicznej spółki podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, odliczeniu od podatku w Polsce obliczonemu od łącznych dochodów podlega, oprócz podatku od dywidendy zapłaconemu za granicą, również kwota równa podatkowi dochodowemu uiszczonemu przez spółkę wypłacającą dywidendę od tej części jej zy- sku, z której dywidenda dla polskiej spółki kapitałowej została wypłacona. Całkowita kwota odliczenia nie może być jednak wyższa od tej części podatku, która została obliczona od łącznych dochodów przed dokonaniem odliczenia i która przypada proporcjonalnie na dochód z zagranicznej dywidendy. Powyższe uprawnienie przysługuje w przypadku, gdy polska spółka posiada udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendę wynoszący co najmniej 25% nieprzerwanie przez okres 2 lat. Artykuł 20 ust. 2a PDOPrU nie ma zastosowania, jeżeli otrzymywane przychody są następstwem likwidacji spółki wypłacającej dywidendę.

Dochody podatnika mającego siedzibę w Polsce z tytułu uzyskiwania dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. W związku ze zmianą od 1.1.2003 r. definicji zawartej w art. 10 ust. 1 PDOPrU, która od tej daty operuje nie tylko pojęciem przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, ale również dochodu z tego udziału należy domniemywać, że omawiany art. 22 nie został zmieniony w tym zakresie jedynie przez przeoczenie. W związku z tym w przypadku ustalania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych podatek z tego tytułu powinien być obliczony w wysokości 19% uzyskanego dochodu.

Przepis art. 22 ust. 1 PDOPrU nie dotyczy wszystkich podatników, ale tylko tych, którzy mają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Również spółka wypłacająca dywidendy oraz spółka, od której pochodzą pozostałe przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych musi mieć siedzibę w Polsce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>