Podmioty dokonujące przysporzeń majątkowych

Zwolnione od podatku są także dochody podmiotów, które przekazały wyżej opisane środki trwałe składające się na majątek nieprodukcyjny, o ile są to podmioty wymieniane w ust. 1 pkt 1 komentowanego artykułu lub na majątek produkcyjny (bez ograniczeń co do osoby darczyńcy) – w części stanowiącej równowartość tych środków.

Przepis ust. 1 pkt 3 lit. b) omawianego artykułu odnosi się do darowizn środków trwałych na rzecz podmiotów, których przedmiotem działalności są usługi w zakresie świadczeń wodnokanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych, dokonywanych zgodnie z odrębnymi przepisami. Ponieważ jednak odpowiednie przepisy prawa administracyjnego regulujące tę kwestię już nie obowiązują, więc zwolnienie dotyczy również każdego innego dobrowolnego przekazania tych środków, oczywiście dokonanego również w okresie zwolnienia.

– 1. Tracą moc:

– 1) ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 49, poz. 216, Nr 80, poz. 350 i Nr 101, poz. 444),

– 2) art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. Nr 74, poz. 443).

– 2. Przepisy ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1 mają zastosowanie przy opodatkowaniu dochodów osiągniętych przed dniem 1 stycznia 1992 r.

– 3. Okresowe zwolnienia od podatku dochodowego, do których podatnicy nabyli uprawnienia przed dniem 1 stycznia 1992 r., pozostają w mocy do czasu ich wygaśnięcia.

– 4. Podatnicy, którzy:

– 1) w 1991 r. ponieśli wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1,

– 2) korzystali do końca 1991 r. z odliczeń wydatków od dochodu na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 2, zachowują prawo do odliczeń poniesionych w tym okresie wydatków do czasu ich wyczerpania, z uwzględnieniem przepisów art. 16 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

Zwolnienia okresowe. Do okresowych zwolnień, o których mowa 1 w art. 39 ust. 3 PDOPrU należą m.in.:

– przyznawane na podstawie ustawy z 14.6.1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, poz. 253 ze zm.),

– ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w rozporządzeniu RM z 28.6.1982 r. w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym banków i innych instytucji finansowych oraz Państwowego Monopolu Loteryjnego (Dz.U. Nr 22, poz. 157),

– ulgi przyznane na podstawie § 8 rozp. RM z 30.12.1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 4, poz. 20). Rozporządzenie to przyznawało ulgi podatkowe podatnikom produkującym materiały i wyroby na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Podatek dochodowy należny w latach 1990-1998 obniżonoo 100% kwoty, jeżeli podatnicy zwiększyli ilość sprzedaży tych wyrobów i materiałów w stosunku do 1988 r. Kwotę obniżki stanowiła ta część należnego podatku, która przypadła od dochodu osiągniętego z tytułu zwiększenia ilości sprzedaży tych wyrobów i materiałów w roku podatkowym w stosunku do 1988 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>