Podstawowy okres umowy i normatywny okres amortyzacji

Powodem wprowadzenia tego pojęcia jest konstrukcja leasingu, pozwą- 4 łająca na amortyzację ekonomiczną przedmiotu leasingu w znacznie krótszym czasie, niż amortyzacja podatkowa. Podstawowym narzędziem mającym zapobiegać takim działaniom podatników jest uzależnienie niektórych, szczególnie atrakcyjnych, skutków podatkowych umowy leasingu od zawarcia takiej umowy na okres powiązany wprost ze stawkami amortyzacji poszczególnych środków trwałych. Ustawodawca uznał bowiem, że odniesienie długości trwania umowy do poszczególnych stawek amortyzacyjnych najpełniej oddaje specyfikę leasingu poszczególnych rzeczy lub praw.

Normatywny okres amortyzacji. Pod pojęciem normatywnego okresu amortyzacji należy rozumieć okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, przy zastosowaniu stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych, pozwalający na całkowite umorzenie środka trwałego, a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych – okres wynikający z art. 16m. Szerzej zagadnienie okresu dokonywania amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostało ujęte w komentarzu do art. 16 oraz art. 16a-l 6 m. W tym miejscu należy co najwyżej dodać, że, co do zasady, w przypadku opodatkowania stron umowy leasingu, normatywny okres amortyzacji odgrywa rolę drugorzędną, jedynie jako kryterium ustalania każdorazowego podstawowego okresu umowy leasingu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>