Pojęcie należności licencyjnych w świetle PDOPrU

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji należności licencyjnych. Licencja to zezwolenie na korzystanie z praw na dobrach niematerialnych. Umowa licencyjna zawiera upoważnienie do korzystania w oznaczonym zakresie z określonego dobra niematerialnego (np. z utworu na określonych polach eksploatacji) i jest zazwyczaj odpłatna (definicja na podstawie: Encyklopedia prawa red. U. Kalina-Prasznic, C.H. Beck, Warszawa 1999).

Zgodnie z art. 76 ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.), umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. W umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wynalazku (licencja ograniczona), a jeżeli tego zakresu nie ograniczono, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca (licencja pełna). Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu (licencja niewyłączna).

Zgodnie z ustawą, jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego, w chwili zawarcia umowy licencyjnej, informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku.

W większości zawartych umów międzynarodowych dotyczących zapo- 5 bieżenia podwójnemu opodatkowaniu należności licencyjne oznaczają wszelkiego rodzaju należności, uzyskiwane z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin oraz filmami i taśmami dla radia lub telewizji, do patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, albo za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how). Definicje wynikające z poszczególnych umów różnią się jednak między sobą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>