Pojęcie ulepszenia nie zawiera prac remontowych

Istotą remontu, zgodnie z wyrokiem NSA w Łodzi z 29.4.1999 r. (I SA/Łd 772/97, LEX 37241), jest: „wykonanie prac przywracających pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, niezwiększających jego wartości początkowej, stanowiącej – zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z 1994 r. o rachunkowości – cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego, powiększoną o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Zgodnie z cytowanym przepisem (…) wydatki na remont mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że efektem wykonanych prac nie jest zwiększenie wartości technicznej, użytkowej, a w konsekwencji – wartości początkowej środka trwałego, stanowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Kolejną istotną cechą remontu, wynikającą z cyt. art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest to, że następuje on w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia)”.

Zgodnie z wyrokiem NSA z 2.7.1999 r. (I SA/Łd 2131/98, LEX 42721): „pojęcie remontu jest wyraźnie różne od wykonania instalacji od podstaw. Wszystkie czynności zmierzające do przywrócenia pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka łącznie z wymianą zużytych składników technicznych można uznać za remont. Nie powinno podlegać wątpliwości, że o zakwalifikowaniu wydatków do inwestycji bądź remontów decyduje charakter poczynionych nakładów”.

W wyroku z 3.9.1999 r. (I SA/Lu 536/98, LEX 38083), NSA orzekł, iż: „prowadzone prace wykończeniowe (m.in. wymiana centralnego ogrzewania) i wymiana zużytych elementów budynku (drzwi, podłogi) miały na celu ulepszenie budynku i nie mogą zostać uznane za remont, czyli naprawę czegoś, doprowadzenie do stanu używalności”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>