Pozostałe płatności, niezaliczane do sumy opłat

Przepis art. 17j ust. 2 pkt 1 i 2 wskazuje, które z płatności korzystającego 4 na rzecz finansującego, oprócz kaucji leasingowej, nie zaliczają się do sumy opłat, o której mówi ust. 1 tego przepisu. Pojęcia te są stosunkowo niedookreślone („świadczenia dodatkowe”), co umożliwia stronom umowy leasingu swobodę, w zaliczaniu bądź wyłączaniu z sumy opłat konkretnych płatności. Podobnie w przypadku podatków bądź kosztów ubezpieczenia zaliczenie (poprzez brak przeciwnego zastrzeżenia) może pomóc stronom leasingu w osiągnięciu wymaganego przez przepisy stosunku wielkości opłat leasingowych do wartości początkowej przedmiotu leasingu (wydatków na nabycie gruntu). Przeniesienie wierzytelności z tytułu opłat:

– 1. Jeżeli finansujący przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, a nie została przeniesiona na osobę trzecią własność przedmiotu umowy leasingu:

– 1) do przychodów finansującego nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia wierzytelności,

– 2) kosztem uzyskania przychodów finansującego jest zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

– 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, opłaty ponoszone przez korzystającego na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód finansującego w dniu wymagalności zapłaty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>