Prawa autorskie i prawa pokrewne

Przedmiotem prawa autorskiego, według ustawy z 4.2.1994 r. o prawie 13 autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne, urbanistyczne, muzyczne, słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne, pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe). Prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe, podlegają ochronie.

Autorskie prawa osobiste odnoszą się do sfery niemajątkowych intere- 14 sów twórcy, związanych z konkretnym utworem. Prawa te związane są tak ściśle z osobą twórcy, że nie można się ich zrzec ani zbyć. Autor może zezwolić na wykonywanie swojego prawa w jego imieniu. W art. 16 powołanej wyżej ustawy, wymienione są przykładowe osobiste prawa au- torskie, jak: prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Podmiotowi autorskiego prawa majątkowego przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Autorskie prawa majątkowe mogą zostać przeniesione na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby. Umowa o przeniesienie praw autorskich lub umowa o korzystanie z utworu (licencja) odnosi się tylko do pól eksploatacji wyraźnie w niej wymienionych.

Do kategorii praw pokrewnych, według przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należą prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów oraz prawa do nadań, a także prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>