Prawa do projektów wynalazczych – dalszy opis

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

Topografia układu scalonego to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych.

Projekty racjonalizatorskie przyjmowanie są przez przedsiębiorców na warunkach określonych w ustalanych przez nich regulaminach racjonalizacji. Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. W regulaminie przedsiębiorca określa co najmniej, jakie rozwiązania i przez kogo dokonane uznaje za projekty racjonalizatorskie, a także sposób załatwiania zgłoszonych projektów i zasady wynagradzania twórców tych projektów.

Twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego przysługuje prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, wynagrodzenia, a także do wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach. Twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie racjonalizacji.

Przepisy PWPU nie naruszają postanowień zawartych w umowach międzynarodowych. Dopiero jeżeli umowa międzynarodowa normuje szczególny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzo- ry przemysłowe itp. w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub pozostawionych w kompetencji organów krajowych stosuje się przepisy ustawy.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy czy też prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje jego twórcy. Prawo to jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Umowa o jego przeniesienie wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>