Prawa do wzorów zdobniczych i prawa do znaków towarowych

Na mocy PWPU straciło moc m.in. rozp. RM z 29.1.1963 r. w sprawie 20 ochrony wzorów zdobniczych (Dz.U. Nr 8, poz. 45), które zawierało definicję wzoru zdobniczego. Zgodnie z tym rozporządzeniem, wzorem zdobniczym była nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii, rysunku lub barwie, nadająca przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd, przeznaczona do odtworzenia w produkcji przemysłowej lub rękodzielniczej i zmierzająca do celów estetycznych. Prawo własności przemysłowej nie zawiera pojęcia wzorów zdobniczych. Jedynie w przepisach przejściowych ustalone zostało, że zgłoszenia wzorów zdobniczych dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1.1.2002 r. i nierozpatrzone do tego czasu, uważa się za zgłoszenie wzorów przemysłowych.

Problematykę znaków towarowych regulują od 1.1.2002 r. przepisy 21 PWPU. Zgodnie z nimi, znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Znakiem towarowym jest także, w rozumieniu ustawy, znak usługowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Praw ochronnych nie uzyskają oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym lub nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Znak towarowy uzyskuje ochronę poprzez jego rejestrację w Urzędzie Patentowym RP, a uprawniony nabywa wyłączne prawo do używania tego znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa, dla towarów i usług objętych rejestracją przez okres 10 lat od momentu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać przedłużone, na wniosek uprawnionego podmiotu, na kolejne okresy 10-letnie. Prawo to jest zbywalne. Uprawniony może upoważnić inne przedsiębiorstwo do używania tego znaku dla towarów objętych rejestracją, zawierając z nim umowę licencyjną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>