Prawo amortyzacji niezarejestrowanych samochodów

Należy jednak zaznaczyć, że w stanie faktycznym, który podlegał ocenie NSA podatnik posiadał dowody czasowe, które dopuszczały pojazd do ruchu. Prawo amortyzacji niezarejestrowanych samochodów przysługiwało 9 więc podatnikowi, który użytkował powyższe samochody dla celów transportu wewnętrznego lub posiadał czasowy dowód rejestracyjny, umożliwiający mu korzystanie z samochodu. W innych przypadkach brak rejestracji samochodu oznaczał jednak brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Decyzje administracyjne lub inne urzędowe potwierdzenia nie mają co prawda decydującego znaczenia przy określaniu momentu oddania środka trwałego do używania, ale w wielu przypadkach brak dokumentu urzędowego oznacza brak możliwości prawnego użytkowania środka trwałego, a więc niemożność jego amortyzowania.

W kontekście powyższych rozważań godny przytoczenia wydaje się również wyrok NSAz 5.3.1997 r. (SA/Sz 1016/96, LEX 29755). „Ponieważ wykazane zostało, że inwestor zgłosił o zakończeniu budowy i przekazaniu obiektu do użytkowania z dniem 9.12.1991 r., a Urząd Rejonowy Oddziału Nadzoru Budowlanego potwierdził rozpoczęcie użytkowania obiektu od tej daty urzędowym dokumentem – zaświadczeniem z 14.1.1992 r., to momentem przyjęcia do użytku środka trwałego w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporządzenia z 27.3.1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe {…} (Dz.U.

Nr 30, poz. 130) jest właśnie dzień 9.12.1991 r., a datę początkową odpisów amortyzacyjnych stanowił dzień 1.1.1992 r. – zgodnie z § 7 ust. 1 omawianego rozporządzenia. Bez znaczenia prawnego jest okoliczność, że obiekt był faktycznie użytkowany przed zgłoszeniem ukończenia budowy”.

Z powyższego orzecznictwa wypływa wniosek, iż jeżeli do wykorzystywania środka trwałego wymagane są decyzje administracyjne lub wykonanie innych czynności prawnych, to te decyzje lub czynności są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>