Programy komputerowe – prawa autorskie

Przy omawianiu problematyki związanej z opodatkowaniem oprogramowania komputerowego należy najpierw dokonać rozróżnienia trzech sytuacji: przeniesienia prawa autorskiego do programu komputerowego, udostępnienia programu do korzystania czyli udzielenia licencji oraz zbycia egzemplarza programu komputerowego.

Na treść autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego składają się uprawnienia określone w art. 74 ust. 4 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a mianowicie: prawo do reprodukcji, prawo do tłumaczenia i adaptacji oraz wprowadzania innych zmian, a także prawo do rozpowszechniania, użyczenia lub najmu. Zarówno umowa o przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego, jak i umowa o korzystanie z programu komputerowego (licencja), obejmują pola eksploatacji wyraźnie w nich wymienione.

Przeniesienie prawa autorskiego do programu komputerowego powoduje obowiązek zapłacenia podatku dochodowego. Jeżeli zbycie tego prawa następuje przez podmiot zagraniczny, to nie będą miały zastosowania w tym przypadku przepisy umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dotyczące należności licencyjnych. Przepisy tych umów przewidują bowiem opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania programu komputerowego, a nie ze zbycia prawa do programu komputerowego. Dochód uzyskany z tej transakcji przez osobę prawną należy kwalifikować, według treści umów międzynarodowych, jako dochód z prowadzenia przedsiębiorstwa.

Zawarcie umowy o korzystanie z programu komputerowego, zwanej licencją, powoduje obowiązek uiszczenia, jednorazowo bądź wielokrotnie, opłat licencyjnych. Podatek od przychodów uzyskanych przez podmioty zagraniczne z tytułu opłat licencyjnych jest pobierany w wysokości 20% należności, o ile umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie obniża powyższej stawki.

Zbycie egzemplarza programu komputerowego, będącego egzemplarzem utworu, opodatkowane będzie na zasadach ogólnych. Tutaj nie dochodzi do przeniesienia prawa autorskiego, ani do zawarcia umowy licencyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>