Przebudowa obiektu budowlanego i jego akceptacja

Przez przebudowę obiektu budowlanego rozumie się wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym ro- bót budowlanych wprowadzających istotne zmiany wykraczające poza remont tego obiektu, w wyniku których następuje dostosowanie obiektu budowlanego lub jego części do stanu odpowiadającego zmiennym potrzebom funkcjonowania, użytkowym lub warunkom technicznym.

Adaptacja obiektu budowlanego. Przez adaptację obiektu budowla- 52 nego rozumie się wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje przystosowanie obiektu budowlanego do spełnienia odmiennej funkcji od tej, dla której został zbudowany lub użytkowany.

Rekonstrukcja obiektu budowlanego. Przez rekonstrukcję obiektu 53 budowlanego rozumie się wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje odtworzenie zniszczonego obiektu budowlanego w miejscu jego dotychczasowej lokalizacji na podstawie danych dotyczących jego pierwotnej formy, jak:

– pomiary inwentaryzacyjne,

– opisy,

– przekazy ikonograficzne.

Modernizacja obiektu budowlanego. Przez modernizację obiektu 54 budowlanego rozumie się wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych, w wyniku których uzyskuje się przynajmniej jeden z niżej wymienionych efektów:

– zmiana charakteru (przeznaczenia) modernizowanego obiektu,

– przystosowanie do zmienionych warunków użytkowania,

– obniżenie kosztów eksploatacji bądź poprawa jakości usług czy procesów produkcyjnych prowadzonych w obiekcie.

O zaliczeniu tych robót do modernizacji decydują kryteria rzeczowe (techniczne).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>