Przekazanie składników majątkowych do odpłatnego korzystania

Od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przekazanych do używania na podstawie innych umów niż zawarte w oparciu o przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji, odpisów amortyzacyjnych dokonują podatnicy, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami zaliczają te środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do „własnych” składników majątku1.

W uproszczony sposób można przyjąć, że składniki majątkowe przekazane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu operacyjnego są zaliczane do składników majątku właściciela, czyli wynaj- mującego/wydzierżawiającego/oddającego do korzystania.

Natomiast w przypadku umowy leasingu spełniającego warunki określone w art. 17f, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne są zaliczane do składników majątku korzystającego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje ta strona umowy, która, zgodnie z powyższymi przepisami, ma prawo do ich zaliczenia do „swoich” składników majątkowych. Odpowiednio wynajmujący (wydzierżawiający) albo korzystający amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na zasadach określonych w art. 16h-l 6k i 16m, z uwzględnieniem przepisów rozdziału 4a PDOPrU.

Przepisy zawierające szczegółowe warunki umożliwiające podatnikom zaliczenie przekazanych do używania przed 31.9.2001 r. składników majątkowych do środków trwałych właściciela lub korzystającego zostały zawarte w rozp. Ministra Finansów z 6.4.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów (Dz.U. Nr 28, poz. 129). Do umów zawartych po 1.10.2001 r. zastosowanie mają przepisy rozdziału 4a PDOPrU.

Warto również zwrócić uwagę na treść art. 16a ust. 2 pkt 3 PDOPrU oraz art. 16b ust. 2 pkt 4 PDOPrU. Pierwszy z nich dopuszcza amortyzację przez leasingobiorcę środków trwałych używanych w leasingu, o ile umowa zawarta została z ich właścicielem lub współwłaścicielami i spełnia warunki określone w art. 17f. Drugi z powyższych przepisów dopuszcza amortyzację przez leasingobiorcę używanych w leasingu wartości i praw, o ile umowa zawarta została z ich właścicielem, współwłaścicielami lub uprawnionymi do korzystania z tych wartości i spełnia warunki określone w art. 17f. De facto omawiane przepisy stawiają więc dodatkowy warunek do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy leasingu kapitałowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>