Przepis art. 20 PDOPrU

Komentowany przepis dotyczy podmiotów objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, tj. posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium RP i podlegających w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów, niezależnie od tego gdzie te dochody zostały osiągnięte. Uwagi dotyczące nieograniczonego obowiązku podatkowego zawarte są w komentarzu do art. 3 ust. 1 PDOPrU.

Przepis art. 20 PDOPrU ma zastosowanie wówczas, gdy dochodzi do zbiegu opodatkowania tego samego przedmiotu opodatkowania, podatkiem tego samego typu na terenie jurysdykcji dwóch państw, w tym samym czasie i umowa międzynarodowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której stroną jest Polska inaczej nie stanowi. W praktyce międzynarodowej stosowane są dwa sposoby zapobieżenia temu niekorzystnemu zjawisku, tj.: zawieranie przez poszczególne państwa dwu- i wielostronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przyjęcie w ustawodawstwach wewnętrznych poszczególnych państw przepisów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu. Podstawowymi metodami zapobiegającymi podwójnemu opodatkowaniu są: metoda wyłączenia (zwolnienia) oraz metoda kredytu podatkowego (zaliczenia podatku). W art. 20 PDOPrU mamy do czynienia z zaliczeniem zwykłym (proporcjonalnym). O warunkach i sposobie zastosowania innej metody zapobiegającej podwójnemu opodatkowaniu – metody wyłączenia (zwolnienia) – szerzej w komentarzu do art. 17 PDOPrU oraz „Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz” tych samych autorów. Poprzez wyszczególnienie metody kredytu podatkowego i metody zwolnienia, polski ustawodawca dokonał swoistej harmonizacji wewnętrznego prawa podatkowego z przepisami umów międzynarodowych. W spra- wie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wypowiedzieliśmy się w komentarzu do art. 3 PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>