Przepis art. 21 PDOPrU

Przepis art. 21 PDOPrU ma zastosowanie do podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, którego definicję zawiera art. 3 ust. 2 PDOPrU. Zgodnie z tą definicją ograniczonym obowiązkiem podatkowym objęte są podmioty zagraniczne niepo- siadające siedziby lub zarządu na terytorium RP, a uzyskujące w Polsce dochód. Jeżeli podmioty te będą uzyskiwały dochody poza granicami Polski, to uregulowania zawarte w tym przepisie naturalnie nie będą miały zastosowania.

Podatek od uzyskanych przychodów wymienionych w niniejszym artykule jest pobierany w formie ryczałtowej. Wysokość podatku ryczałtowego jest uzależniona od rodzajów przychodów i wynosi 10% lub 20% tego przychodu. Przychodów opodatkowanych w formie ryczałtowej nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Innego rodzaju dochody niż wymienione w art. 22 oraz w komentowanym przepisie, uzyskane w Polsce przez podmiot zagraniczny niemający siedziby lub zarządu na terytorium Polski, będą opodatkowane na zasadach ogólnych, o ile przepisy odpowiedniej umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu będą przyznawały prawo do opodatkowania tych dochodów w Polsce.

Przepisy umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, zawarte przez Rzeczpospolitą Polską, traktowane jako akty normatywne o charakterze szczególnym, mają pierwszeństwo przed stosowaniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli norm o charakterze ogólnym. Oznacza to, że jeżeli kwestie opodatkowania konkretnych dochodów będą uregulowane w umowie inaczej niż w art. 21 PDOPrU, to zastosowanie będą miały przepisy umowy.

Przy opodatkowaniu dochodów osób zagranicznych, pochodzących z państw, które rzeczonej umowy z Polską nie zawarły, uzyskujących dochody w Polsce i niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP, będą miały zastosowanie przepisy niniejszego artykułu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>