Przepisy art. 16

Przepisy art. 16 regulują zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku:

– a) leasingu prywatyzacyjnego,

– b) oddania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do odpłatnego korzystania,

– c) długotrwałej umowy leasingu kapitałowego.

Przepisy regulujące zagadnienia amortyzacji w przypadku leasingu prywatyzacyjnego znajdują się w art. 16ł ust. 1-3. Ustęp 4 reguluje amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oddanych do odpłatnego korzystania. Zasady amortyzacji w przypadku długotrwałej (zawartej na okres co najmniej 60 miesięcy) umowy leasingu kapitałowego zawarte są w ust. 5. Ustęp 6 reguluje konsekwencje zmiany, wygaśnięcia lub rozwiązania umów przekazania składników majątkowych do odpłatnego korzystania.

Wyróżnienie kategorii leasingu prywatyzacyjnego jest uzasadnione przepisami komentowanej ustawy oraz ustawy z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.). Zgodnie z przepisami ostatniej z ww. ustaw, jednym ze sposobów prywatyzacji bezpośredniej jest oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, zwane powszechnie leasingiem prywatyzacyjnym.

Ustawodawca przewiduje również możliwość dokonywania przez podatnika amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do korzystania na podstawie umowy leasingu kapitałowego na zasadach leasingu prywatyzacyjnego. Możliwość taka jest jednak uzależniona od spełnienia przez podatnika szeregu warunków, daje mu jednak szansę przyspieszonej amortyzacji leasingowanych środków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>