Przepisy uchylone

Do 31.12.1998 r. art. 21 ust. 2 stanowił, że opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do środków transportu bezpośrednio używanych przez płatnika do świadczenia usług transportowych. Zakaz ten nie dotyczył samochodów osobowych. Artykuł 2 ust. 8 ustawy z 20.11.1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 144, poz. 931) uregulował zasady opodatkowania powyższych przychodów, uzyskanych na podstawie umów zawartych przed zmianą ustawy. Zgodnie ze zmianami, art. 21 ust. 2 PDOPrU, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.1998 r., zachował nadal moc obowiązującą w odniesieniu do przychodów wynikających z umów zawartych przed 1.1.1999 r.

Z powyższego wynika, że przychody z umów zawartych przed 1.1.1999 r., dotyczących używania środków transportu do świadczenia usług transportowych przez płatnika, nie będą podlegały opodatkowaniu ryczałto- wemu, z wyjątkiem usług świadczonych za pomocą samochodów osobowych.

Używanie przez płatnika środków transportu oznacza korzystanie przez polski podmiot ze środków transportu w ramach umowy leasingu zawartej z leasingodawcą zagranicznym. Podmiot polski występuje w tych transakcjach jako płatnik podatku od opłat leasingowych wypłacanych na rzecz podmiotu zagranicznego, będącego właścicielem oddanych w leasing środków transportu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>