Przesłanki zastosowania przepisu – dalszy opis

Podatnicy, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP, tj. oso- 3 by prawne podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, nie będą opodatkowani w Polsce według zasad zawartych w art. 20 PDOPrU. Ta kategoria podatników będzie bowiem opodatkowana w Polsce tylko od dochodów uzyskanych na terytorium Polski, przy czym do opodatkowania tych dochodów w Polsce będą miały zastosowanie zarówno ogólne zasady opodatkowania jak i przepisy właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Omawiany przepis dotyczy sytuacji, w której zgodnie z umowami międzynarodowymi w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu te same dochody uzyskane przez podatnika mogą być opodatkowane zarówno w Polsce jak i za granicą. Będą to, przykładowo, odsetki, należności li- cencyjne i dywidendy. Uzyskanie dochodów z powyższych tytułów spowoduje pobranie podatku zarówno w Polsce (w państwie siedziby lub zarządu podatnika) jak i za granicą (w państwie źródła). Polski podatnik będzie wówczas podlegał opodatkowaniu za granicą z racji uzyskiwania tam przychodu i występowania ograniczonego obowiązku podatkowego oraz w Polsce w związku z występowaniem nieograniczonego obowiązku podatkowego. Zgodnie z polskimi przepisami, tj. art. 21 i 22 PDOPrU, stawka ryczałtowego podatku od odsetek, należności licencyjnych wynosi 20%, a od dywidend 19% przychodu. Co do zasady, większość umów międzynarodowych przewiduje zmniejszenie stawki podatku pobieranego w państwie źródła do wysokości 5%, 10% lub 15%. Zastosowanie metody zaliczenia podatku zapłaconego za granicąjest możliwe, o ile umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.

Część umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska, przewiduje całkowite zwolnienie z podatku w państwie źródła dochodów z wymienionych wyżej tytułów (z odsetek, należności licencyjnych, dywidend). Stosownie do przepisów umów zawartych przez Polskę ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Francją, Hiszpanią oraz Szwecją państwo źródła w ogóle nie pobiera podatku od dochodów z odsetek. W przypadku opłat licencyjnych analogiczne dwustronne regulacje o całkowitym zwolnieniu takich opłat od podatku w państwie źródła zawierają umowy zawarte przez Polskę z Białorusią i Austrią. Natomiast zwolnienie z podatku w państwie źródła w przypadku dywidend, spośród zawartych przez Polskę obecnie obowiązujących umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, przewiduje jedynie umowa z Malezją. Oczywistym jest, że w przypadku gdy umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną nie przewiduje opodatkowania dochodu w państwie źródła, zaliczenie podatku zgodnie z art. 20 PDOPrU nie będzie miało miejsca, gdyż nie dojdzie do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>