Przeznaczenie dochodów na cele statutowe organizacji

Kolejnym warunkiem jest przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na wspomniane cele. O ile prostsze jest określenie przesłanki przeznaczenia, o tyle trudniej jest określić drugą- wydatkowania. Skłonić się należałoby ku takiej interpretacji, iż wydatkowanie należy rozumieć jako fizyczne przeniesienie własności środków pieniężnych w celu zapłaty za towar, usługę itd.1.

Prawo do zwolnienia, podatnik wykonuje przez złożenie w zeznaniu podatkowym oświadczenia o zamiarze odpowiedniego wykorzystania tych sum. Prawo to nie jest ograniczone żadnym terminem wydatkowania środków na wskazane cele, jednak w razie wykorzystania dochodu niezgodnie z celem uprawniającym do zwolnienia podatnik obowiązany jest uiścić podatek dochodowy (wraz z odsetkami) od całości lub odpowiedniej części dochodu uprzednio objętego deklaracją2.

Przeznaczenie dochodów na cele statutowe wymienione w ustawie podatkowej, lecz uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami nie będzie objęte zwolnieniem stosownie do art. 17 ust. la pkt 1 PDOPrU.

Ustawa przewiduje wyjątek od powyższego wyłączenia. Dochody przeznaczone na cele statutowe, a pochodzące z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego wolne są od opodatkowania w przypadku dochodów uzyskiwanych przez jednostki naukowe badawczo-rozwojowe funkcjonujące na podstawie ustawy z 25.7.1985 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>