Przychody częściowo odpłatne

Niestety art. 17e nie zawiera wprost regulacji, wyłączającej stosowanie 3 powołanych zapisów art. 12, w zakresie przychodów częściowo odpłatnych. Możliwa jest co prawda argumentacja, że PDOPrU nie zna kategorii „przychodów częściowo odpłatnych”, a jedynie „przychody nieodpłatne” – lecz nie wydaje się to uzasadnione. Ustawodawca w art. 12 nie zdefiniował bowiem pojęcia „świadczenia nieodpłatne”, ograniczając się do wskazania metod obliczania przychodu z tego tytułu. Nie stoi to więc na przeszkodzie uznania, że świadczenia częściowo odpłatne nie stanowią przychodu w części, w której podatnik nie ponosi kosztu uzyskanego przysporzenia.

Brak wyłączenia stosowania zapisów art. 12 do przysporzenia, o którym mowa w art. 17e, uzyskiwanego przez korzystającego powoduje wprost możliwość stosowania tych przepisów w omawianym przypadku. Warunki niezaliczenia opłat:

– 1. Do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

– 1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,

– 2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych łub wartości niematerialnych i prawnych,

– 3) umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

– 2. Jeżeli wysokość kwoty spłaty wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przypadających na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu, ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>