Rodzaje wydatków inwestycyjnych odliczone od podstawy opodatkowania

W przepisach przejściowych ustawy z 20.11.1999 r. przewidziano również możliwość dokonywania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych odliczeń wydatków inwestycyjnych ponoszonych do końca 2002 r. na zasadzie kontynuacji inwestycji rozpoczętej przed dniem

1.1.2000 r. Oznacza to, że jeśli podatnik poniósł wydatki inwestycyjne w 1999 r. i nabył w tym czasie prawo do ich odliczenia na podstawie art. 18a PDOPrU, miał wówczas możliwość dokonania odliczeń wydatków związanych z kontynuacją inwestycji w latach następnych. W przypadku ulgi 4-letniej podatnik mógł pomniejszyć dochód o kwoty wydatków inwestycyjnych poniesionych do 2002 r. włącznie oraz skorzystać z premii inwestycyjnej w 2003 r.

Ustawodawca ściśle określił, jakie rodzaje wydatków inwestycyjnych mogły być odliczone od podstawy opodatkowania. Podstawową kategorię wydatków inwestycyjnych uprawniających do odliczeń stanowiły wydatki poniesione przez podatnika na zakup i montaż maszyn i urządzeń zaliczonych do wskazanych w ustawie, jak również na zakup, budowę lub rozbudowę będących jego własnością budynków i lokali stanowiących odrębną nieruchomość.

Możliwość skorzystania przez podatnika podatku dochodowego z ulg inwestycyjnych przewidzianych w przepisach była uzależniona od kumulatywnego spełnienia warunków, które były określone w art. 18a ust. 8-10 PDOPrU.

Wysokość odliczeń wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania była ograniczona limitami odliczeń określonymi w art. 18a ust. 12-14 PDOPrU. Co do zasady, w stosunku do podatników podatku dochodowego od osób prawnych – kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych nie mogła przekroczyć 10% podstawy opodatkowania, czyli dochodu w rozumieniu art. 7 PDOPrU. Wyższych odliczeń mogli dokonać podatnicy, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne na cele określone w skreślonym art. 18a ust. 10 pkt 2-7 PDOPrU. Limit dla tej grupy wydatków wynosił – poczynając od

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>