Rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym

Stawka 19% ma zastosowanie do opodatkowania dochodów uzyskanych 8 od 1.1.2004 r., jeżeli rokiem podatkowym podatnikajest rok kalendarzowy. W sytuacji, gdy rok podatkowy wybrany przez podatnika nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zmiany stawek następują od początku roku podatkowego, który zaczyna się w roku kalendarzowym, w którym obowiązuje nowa stawka, oznacza to, że stawką 19% będą opodatkowane dochody uzyskane od początku przyjętego przez podatnika roku podatkowego, który rozpoczyna się po 31.12.2003 r. Do dochodów osiągniętych w trakcie całego roku podatkowego wybranego przez podatnika ma zawsze zastosowanie tylko jedna stawka, obowiązująca w pierwszym dniu tego roku podatkowego. Zasadą jest bowiem, że w ciągu roku podatkowego stawka podatkowa nie może ulegać zmianom. Wprowadzenie niższej stawki jest więc w takim przypadku zawsze opóźnione o okres przesunięcia rozpoczęcia roku podatkowego, wybranego przez podatnika, w stosunku do początku roku kalendarzowego.

Jeżeli rok podatkowy podatnika rozpoczął się przed 1.1.2004 r., to do końca tego roku podatkowego podatnik będzie stosował stawkę 27%, ponieważ to ona była właściwa w 2003 r., czyli w roku kalendarzowym, w którym rozpoczął się rok podatkowy wybrany przez podatnika.

Jeżeli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym (trwa od 1 stycznia do 31 grudnia) – zastosowanie mają stawki podatkowe przewidziane w ustawie. Podatnicy o tak ustalonym roku podatkowym korzystają więc w pełni z polityki obniżania stawek przez ustawodawcę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>