Rozliczanie zaliczek przez podatnika z działalności rolniczej

W przypadku podatnika, który za rok podatkowy przyjął rok kalendarzowy zaliczka za wrzesień będzie równowartością podatku należnego od dochodu osiągniętego w okresie od stycznia do września. Kolejne dwie zaliczki będą kalkulowane jako różnica między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a zaliczką należną za wrzesień (CIT-2 za październik) oraz sumą zaliczek należnych za wrzesień i październik (CIT-2 za listopad). Ostatnia zaliczka będzie wpłacona w terminie złożenia deklaracji za listopad (do 20 grudnia) w wysokości zaliczki listopadowej.

W przypadku podatnika, który za rok podatkowy przyjął okres inny niż miesiące od stycznia do grudnia, zaliczka za wrzesień będzie równowartością podatku należnego od dochodu osiągniętego w okresie od początku roku podatkowego do września. Kolejne dwie zaliczki będą kalkulowane jako różnica między podatkiem należnym od dochodu osiągnię- tego od początku roku a zaliczką należną za wrzesień (CIT-2 za październik) oraz sumą zaliczek należnych za wrzesień i październik (CIT-2 za listopad). Ponieważ u tych podatników miesiąc grudzień nie jest ostatnim miesiącem roku podatkowego, to według zasad ogólnych termin płatności zaliczki za ten miesiąc przypada 20 stycznia. Jednak zgodnie z omawianym tu sposobem rozliczania zaliczek, są one w roku kalendarzowym płatne począwszy od 20 października. W związku z tym dochody/straty osiągnięte w pozostałych miesiącach roku podatkowego będą podlegały rozliczeniu już tylko w zeznaniu rocznym. Podatnicy chcący skorzystać z opisanego powyżej sposobu rozli- 12 czania zaliczek na podatek dochodowy muszą spełnić następujące warunki:

– muszą uzyskiwać w ciągu roku podatkowego, którego dotyczą zaliczki, dochody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł i

– również w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, którego dotyczą zaliczki uzyskiwali przychody z działalności rolniczej i

– udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów, ustalony, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e, w roku poprzedzającym rok podatkowy wynosił co najmniej 50%.

Należy tutaj zwrócić uwagę, że brzmienie komentowanego w tym miejscu przepisu (art. 25 ust. 2a) poprzez powołanie się w nim na art. 17 ust. 1 pkt 4e wyklucza korzystanie ze skróconego okresu wpłacania zaliczek przez podatników uzyskujących w całości przychody z działów specjalnych produkcji rolnej. Dzieje się tak dlatego, że co prawda w art. 2 ust. 2 ustawodawca wydaje się traktować działy specjalne produkcji rolnej jako działalność wchodzącą w zakres pojęcia działalności rolniczej, ale już w art. 17 ust. 1 pkt 4e, według którego ustala się udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów, traktuje je jako element działalności pozarolniczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>