Rozpoczęcie faktycznego użytkowania dla celów amortyzacyjnych

Warto podkreślić, iż owa „zdatność do użytku” stanowi przesłankę konieczną do dokonania ewidencji środka trwałego, co jest istotne, w świetle obecnego brzmienia art. 16hust. 1.

Poprzez sformułowanie „zdatny do użytku w świetle poszczególnych przepisów prawa” należy rozumieć możliwość prawnego użytkowania danego składnika majątkowego. Tak więc w przypadku budynków i budowli będzie to miało miejsce po zgłoszeniu do Urzędu Rejonowego Oddziału Nadzoru Budowlanego faktu rozpoczęcia użytkowania tego obiektu, w przypadku samochodów – fakt ich rejestracji itp.

Oczywiście dla celów amortyzacyjnych decydujące znaczenie miało dotychczas rozpoczęcie faktycznego użytkowania, a nie data otrzymania stosownego zezwolenia. NSA w wyroku z 14.5.1999 r. (I SA/Gd 2217/98, LEX 38695), wypowiedział się, iż:

„(…) zwrot »do używania« należy rozumieć jako faktyczne korzystanie ze środka trwałego w związku z prowadzoną działalnością, a więc wykorzystywanie go w celu wykonania określonych czynności z działalnością tą związanych. Przy amortyzacji samochodów dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych – fakt rejestracji samochodu czy innego pojazdu nie jest wymagany, a na pewno nie jest rozstrzygający w kwestii uprawnienia do dokonywania odpisów amortyzacyjnych”.

Warto jednakże zaznaczyć, że powyższy wyrok dotyczył sytuacji, w której podatnik wykorzystywał niezarejestrowane samochody do celów transportu wewnętrznego, używając ich na terenie prowadzonego zakładu.

W podobnym duchu wypowiedział się NSA w wyroku z 28.5.1999 r. (I SA/Lu 317/98, LEX 38708), stwierdzając, że: „przepisy podatkowe nie uzależniają zaliczenia w ciężar kosztów odpisów amortyzacyjnych od posiadania »stałego« dowodu rejestracyjnego pojazdu, lecz od tego czy środek trwały jest użytkowany”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>