Rzeczywista i hipotetyczna wartość netto

Pojęcia te poj awiaj ą się jedynie w przepisach dotyczących opodatkowania leasingu. Wprowadzenie tych określeń ma służyć tym samym celom, co stosowanie pojęcia „podstawowego okresu umowy”, tj. zapobieganiu wykorzystywania szczególnie korzystnych przepisów o warunkach odprzedaży przedmiotu leasingu poprzez stosowanie dowolnych operacji leasingowych. W interesie budżetu jest bowiem nie tylko to, aby umowa leasingu trwała przez pewien minimalny okres, wskazany w ustawie („podstawowy okres umowy”). Rzeczywista wartość netto stanowi odniesienie dla hipotetycznej wartości netto, która z kolei służy do wyznaczenia ceny odprzedaży przedmiotu leasingu na poziomie akceptowalnym przez fiskusa. Obliczanie hipotetycznej wartości netto przy zastosowaniu współczynnika 3 (dla środków trwałych) lub trzykrotne skrócenie okresów amortyzacji (dla wartości niematerialnych i prawnych) stanowi dla większości przypadków spełnienie postulatów środowiska leasingodawców i wynik niemal dziesięcioletnich starań tego środowiska o uznanie przez administrację skarbową specyfiki prawnopodatkowej operacji leasingowych.

Spłata wartości początkowej. Strony mogą w umowie leasingu ustalić zasady spłaty wartości początkowej przedmiotu leasingu. Ma to znaczenie w szczególności dla tych umów, które spełniają warunki art. 17f. Spłata wartości następuje w sytuacji, gdy korzystający w podstawowym okresie leasingu przekaże finansującemu w opłatach równowartość wartości początkowej przedmiotu leasingu.

W definicji spłaty wartości początkowej istotne są dwa elementy. Po pierwsze, obejmuje ona wyłącznie kwotę faktycznie otrzymaną przez finansującego. Po drugie, kwota ta musi być otrzymana w podstawowym okresie umowy leasingu. Oznacza to, że płatności korzystającego dokonane po upływie podstawowego okresu umowy leasingu oraz kwoty należne finansującemu, a niezapłacone przez korzystającego nie są wliczane do spłaty wartości początkowej. Dokonując zdefiniowania pojęcia „spłata wartości początkowej” ustawodawca wskazuje również na to, co nie pomniejsza spłaty. Dotyczy to przypadku, gdy własność przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu leasingu przenoszona jest nie na korzystającego, lecz na osobę trzecią. Spłaty tej nie koryguje się wówczas o kwotę wypłaconą korzystającemu przez finansującego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>